fbpx

הקלות ודחיית תשלומים חברת חשמל

רשות החשמל מפרסמת הקלות נוספות לצרכנים וליזמים במשק החשמל

תאריך פרסום המודעה: 17.03.2020

בתאריך 17.03.2020 בשעה 17:18 פרסמה חברת חשמל שורה של הקלות עבור צרכנים ויזמי חשמל.

להלן ההודעה במלואה:

הקלות לצרכני החשמל:
א.    אפשרות לדחיית חשבונות חשמל לעסקים קטנים ובינוניים ובכללם בתי מלון, מסעדות, בתי קפה ובתי מסחר הזקוקים לכך ב-30 יום. במהלך תקופת "גרייס" זו הלקוחות לא ייפגעו, לא ינותקו ולא תגבה מהם ריבית פיגורים.
ב.    כזכור, החל מיום 15.3.2020 הפסיקה חברת החשמל ניתוק צרכנים חייבים מחשמל עד לחלוף המשבר.


הקלות ל
יצרני החשמל:
1.    דחיית מועדים בהליכים תחרותיים להקמת מתקנים פוטוולטאים: בהמשך להודעתה הקודמת על דחיית כל המועדים לסנכרון ולחיבור מתקנים ב- 60 ימים, מבהירה הרשות כי גם אסדרת מונה נטו תוארך ב-60 יום נוספים. הדחייה תהיה הן למועדים המחייבים והן למועדים המחייבים המרביים, הכול ביחס למועדים הקבועים בכל אסדרה נכון להיום, וללא חילוט ערבויות. הרשות מקווה כי מרבית המתקנים יהיו מוכנים לסנכרון על פי המועדים הנוכחיים  ולא יידרשו לדחייה.

2.    הקפאת מצב בהליך להקמת מתקני ייצור בגז טבעי המחוברים לרשת החלוקה: הרשות מתלה את ההליך ב-60 יום, ומאפשרת לזוכים בהליך, שחלקם מפעלים ומוסדות שנאלצים להתמודד עם השלכות המצב, זמן התארגנות נוסף לגיבוש ולהגשת המסמכים הנדרשים מהם כדי להתקדם בהליך בדיקת החיבור.

3.    הרשות בוחנת את ההשלכות הנגזרות מהמצב לגבי מתקני ייצור נוספים ובכללם חוות רוח ומ

 

תקני ייצור המתחברים לרשת ההולכה בכל טכנולוגיות הייצור.

4.    תבחן אפשרות להקל בדרישות ערבות בנקאית  בשותפויות.

5.    שימועי הרשות: הרשות מאריכה את המועדים למענה בשימועי הרשות ליום 5.4.2020 במקום 26.3.2020 – הארכה זו חלה על השימועים הבאים:

א.    התחשבנות בגין מתקני ייצור המחוברים לרשת ההולכה.
ב.    מחיר הגז של חברת החשמל לצורך העמסה וקביעת מחיר שולי.

6.    הרשות בוחנת סדרת הקלות נוספות ליזמות במשק החשמל, וככל שימצא צורך בהקלות נוספות לאור המצב נפרסם החלטות אלו בהקדם.

הודעה חשובה!
לשכירים שבננו חשוב לנו ליידע אתם על אפשרות לקבלת החזרי מס הכנסה, בהנחה ולא עשיתם זאת עד כה זה בדיוק הזמן לבחון.
ישנן סיבות רבות המקנות זכות להחזר מס כמו לידה, ילד בחינוך מיוחד, החלפת עבודה, לימודים אקדמאים, פיטורים מעבודה, תרומות ועוד.
בדקו אם גם אתם בין כ 85% מתושבי ישראל שזכאים להחזרי כספים מהמדינה של 7,500 ש"ח בממוצע.
בחרו את קבוצת גילכם לבדיקה:
אני מתחת לגיל 25
אני בטווח הגילאים בין 25 לבין גיל 35
אני בטווח הגילאים בין 35 לבין גיל 45
אני בטווח הגילאים בין 45 לבין גיל 55
אני בטווח הגילאים בין 55 לבין גיל 64
אני מעל גיל 64

Back to top button