הקלה בתהליך פתיחת חשבונות בנק לבעלי עסקים

שורת צעדים להקלת תהליך פתיחה וניהול חשבונות עסקיים

בתאריך 12 לחודש ספטמבר הודיעו רשות המיסים והפיקוח על הבנקים על שורת הקלות לצורך פתיחה וניהול חשבונות בנק לבעלי עסקים

בשנת 2016 ולאור התגברות הסיכונים לתאגידים בנקאיים בקשר להעלמות מס של לקוחות, פיקוח הבנקים פרסם מכתב והוראה למערכות "היערכות לניהול סיכוני ציות נוכח קביעת עבירות מס כעבירות מקור".

טיוטת המכתב מורה לתאגידים הבנקאיים לבחון את השינויים הנדרשים במדיניות ובהערכת הסיכון, לעדכן את הבקרות ואת מערכי ההדרכה, ועוד. בנוסף, המכתב מפרט רשימה של "דגלים אדומים" – דפוסי פעולה שעשויים להצביע על ביצוע עבירות מס בידי לקוחות שעל הבנק לזהות, ולבקש הסברים מהלקוחות בגינם.

כעת הפיקוח על הבנקים מודיע על שורת הקלות לאור התקופה שחלפה והניסיון שנצבר במערכת הבנקאית, הפיקוח על הבנקים ערך במכתב מספר שינויים, בשיתוף רשות המסים ובתאום עם הרשות לאיסור הלבנת הון ומימון טרור.

להלן השינויים במכתב כפי שפורסם ברשות המיסים: השינויים במכתב הפיקוחי:

1. בנק רשאי להסתמך על הצהרות חתומות של לקוח שהוא בית עסק, כאסמכתה לפתיחה ולניהול החשבון, וזאת לצורך ניהול סיכוני ציות מול רשות המסים בישראל; הבנק יעביר העתקים מהצהרות אלו לרשות המסים בישראל בדרך ובמועד שתקבע רשות המסים;
2. הובהר כי חלק מהדגלים האדומים ברשימה שבנספח למכתב לא יחולו על חברות ציבוריות.
הפיקוח על הבנקים מעריך כי תיקונים אלה, שצפויים להגביר את הוודאות לבנקים בניהול סיכוני הציות, יסייעו בהפחתת החיכוך עם הלקוחות ובהקלה על פעילותם.

Back to top button