fbpx

איסור פגיעה בהיקף משרה של עובדת בהריון

אישה עובדת בהריון מוגנת מתוקף חוק עבודת נשים מפני פגיעה בהיקף משרתה כמו שהיא מוגנת בזמן ההריון מפיטורים ומאפליה בעקבות הריונה, איסורים אלה תקפים גם בעת היציאה לחופשת לידה ואף לתקופה מסוימת לאחר החזרה של העובדת למשרתה, הגנה זו כוללת איסור על פגיעה בשכרה, בשעות העבודה של וכל סוג של הרעת תנאים אל מול תנאי העסקתה טרם נכנסה להריון.

מהו האיסור?

על מעסיק חל איסור להוריד לעובדת בהריון את היקף משרתה, זאת בכדי למנוע ירידה בשכרה בזמן ההריון, מכאן שאין להפחית את כמות השעות שבהן היא תעבוד, כמו גם את אחוזי המשרה או פרויקטים ומטלות שעלולים לגרור ירידה בהיקף המשרה, בנוסף אין להוריד את כמות המשמרות להן היא היתה משובצת טרם ההריון, סעיף 9(א) בחוק עבודת נשים העוסק בנקודה זו מנסח את האיסור כך: "לא יפגע מעסיק בהיקף המשרה או בהכנסה של עובדת או עובד שחלה הגבלה על פיטוריהם לפי סעיף 9, בתקופה שבה חלה ההגבלה כאמור, אלא בהיתר מאת שר התעשייה המסחר והתעסוקה (כיום ממונה על חוק עבודת נשים במשרד הכלכלה), ולא יתיר השר פגיעה כאמור אם היא לדעתו בקשר לעילה שבשלה חלה אותה הגבלה"

בנוסף צוין בחוק הגדרה לנושא הפגיעה לצורך זה המנוסח כך בסעיף 9(ב):
"(ב)  בסעיף זה – "פגיעה", בהיקף המשרה – למעט שינוי זמני בהיקף המשרה לפי בקשה שיזמו העובדת או העובד בשל מצבם הרפואי לפי אישור בכתב מאת רופא
"פגיעה", בהכנסה, למעט –

(1)   פגיעה בהכנסה החלה במקום העבודה מכוח דין או הסכם קיבוצי

(2)   פגיעה ברכיב השכר המשולם לעובדת או לעובד בהתאם לתפוקת עבודתם ובלבד שהפגיעה בתפוקתם של העובדת או העובד לא נגרמה מסיבות התלויות במעסיק.

למה צריך איסור זה?

איסור זה חשוב מאוד בכדי למנוע אפליה של עובדות על רקע היותן בהריון, הוא כה חשוב שתוקפו של איסור זה נמשך גם במשך כל תקופת חופשת הלידה של העובדת ועד ל 60 יום לאחר חזרתה מחופשת הלידה, כך בעצם עוזר המחוקק לנשים להמשיך בקרירה שלהן מבלי לחשוש מפגיעה על ידי המעסיק בשל הריון ולא להימנע מכניסה להריון בשל חשש מפגיעה בהיקף משרתה או מירידה ביכולת השתכרותה ופרנסתה.

 

מתי ואיך כן ניתן לפגוע במשרה של עובדת בהריון?

במקרים בהם מעסיק מוצא הצדקה לפגיעה בתנאי העסקתה של עובדת או עילה מוצדקת להפחתה בהיקף משרתה שאינה קשורה בהריונה, כמו צמצומים בכל מחלקות החברה או סגירת המחלקה שבה מועסקת העובדת יחד עם כל יתר עובדיה, יוכל המעסיק לפנות למשרד הממונה על חוק עבודת נשים ולהגיש בקשה מסודרת בכתב המשלבת את אישור העובדת שראתה אותה טרם הוגשה לממונה, לבקשה יצרף את טיעוניו באופן מנומק יחד עם כל המסמכים הרלוונטיים אם יש כאלה, בזמן בחינת בקשתו אסור למעסיק לפגוע בתנאיה וכמובן שלא לפטר אותה, הממונה יקבל החלטה ועל פיה יפעלו הצדדים.

ומה אם מעסיק לא פעל בכפוף לחוק?

במידה וזכויותיה כמפורט מעלה של עובדת נשללו ממנה עליה לפנות למשרד הממונה על חוק עבודת נשים לבירור הנושא או להגיש תלונה למשרדי היחידה לאכיפת חוקי העבודה, כמו כן באפשרותה של עובדת זו לפנות לבית הדין לעבודה ולתבוע פיצויים מהמעסיק בגין פגיעה בהיקף משרה בניגוד לחוק.

בכדי להיות זכאית להיות מוגנת מפגיעה בהיקף משרה בעת הריון על עובדת להשלים לכל הפחות 6 חודשי עבודה ברצף אצל אותו המעסיק או באותו מקום העבודה.

בשולי הדברים יש לציים שעל פי חוק על אישה לדווח למעסיק של על כך שהיא בהריון רק בהגיעה לחודש החמישי להריון, אך אם מעסיק פיטר אותה טרם הודיע לו ויוכח שעשה זאת בידיעה שהעובדת בהריון דינו יהיה כדין מעסיק שפיטר את העובדת לאחר שמסרה לו הודעה בדבר הריונה, כמו כן בכדי להימנע מעימות והצורך בהוכחות מומלץ להעביר את ההודעה בדבר ההריון למעסיק בכתב ולקבל אסמכתא שהתקבלה, אומנם החוק אינו מחייב הודעה בכתב אך קבלת אסמכתא על הודעה בכתב תקל על הוכחת מסירת הודעה, המחמירים אף יציעו להקליט את ההודעה למעסיק באם נמסרה בעל פה, אן לקיים אותה הנוכחות עדים.

Back to top button