fbpx

איסור פיטורים בחל"ד ובחל"ת

חל"ד – חופשת לידה

עובדת שילדה והועסקה קודם ללידה במשך שנה שלמה אצל אותו המעסיק או באותו מקום עבודה, זכאית לצאת לחופשת לידה המכונה גם תקופת לידה והורות למשך 26 שבועות (חצי שנה), מתוכם זכאית אותה עובדת לגמלה הנקראת דמי לידה מהביטוח הלאומי עבור עד 15 שבועות בגובה שכרה.

עובדת שילדה והועסקה קודם ללידה אצל אותו המעסיק או באותו מקום עבודה למשך פחות מ 12 חודשים (נכון למי שילדה מ 1/1/17) זכאית לצאת לחופשת לידה בת 15 שבועות, תשלום דמי הלידה שחה יהיה עבור עד 8 שבועות בהתאם לתשלומי הביטוח הלאומי שלה.

במידה ותרצה, יכולה עובדת לצאת לחופשת הלידה שלה עד 7 שבועות לפני המועד המשוער שלה ללידה, במקרה זה יהיה עליה להביא אישור רפואי המעיד על התאריך המשוער ללידה שלה.

במידה ותרצה, תוכל העובדת לקצר את חופשת הלידה שלה מוקדם מהתקופה אליה ביקשה לצאת קודם באופן מקסימלי ולמעסיק אסור למנוע ממנה לשוב לעבודתה מוקדם מניצול מקסימאלי של החופשה, זאת במידה והודיעה לו 4 שבועות טרם שובה, במידה והידיעה באופן מידית יוכל לדחות את שובה לעבודה לכל היותר ה 4 שבועות.

חל"ת – חופשה ללא תשלום


במידה והאם רוצה להמשיך את חופשת הלידה שלה מעבר למקסימום הבסיסי לחל"ד (26/15 שבועות) תוכל האם לצאת לחל"ת בכדי להמשיך בטיפול בילד, משך החל"ת בכל מקרה לא יעלה על שנה מיום לידתה, וכדי לחשב את זכאותה לחל"ת יש לקחת בחשבון את הוותק שלה בעבודה כשהחישוב מבוסס על כך שמגיעה לה תקופה השווה לרבע ממשך העסקתה כתוספת לחופשת הלידה, אך מניין התוספת מתחיל לאחר סיום החלק בחופשת הלידה שבו היא זכאית לדמי לידה.

במהלך תקופת חופשת הלידה ובמהלך תקופת חופשה ללא תשלום לאחריה ועד ל 60 יום לאחר שהסתיימו תקופות אלה העובדת מוגנת בכפוף לחוק שוויון הזדמנויות בעבודה וחוק עבודת נשים הן מפיטורים והן מהרעת תנאים, כך מבהיר החוק: "לא יפטר מעסיק עובדת או עובד בתקופת לידה והורות או בימי היעדרם מעבודה לפי סעיף 7(ג)(2) או (ג2), ולא ייתן הודעת פיטורים למועד החל בתקופות האמורות"
וכן:  "לא יפטר מעסיק עובדת או עובד בתקופה של 60 ימים לאחר תום תקופת הלידה וההורות או לאחר תום ימי ההיעדרות, לפי העניין, ולא ייתן הודעת פיטורים למועד החל בתקופה האמורה, אלא בהיתר מאת שר התעשייה המסחר והתעסוקה; השר לא יתיר פיטורים לפי פסקה זו אלא אם כן שוכנע כי מתקיימים כל אלה:

א. הפיטורים אינם בקשר ללידה, לתקופת הלידה וההורות או להיעדרות כאמור
ב. עסקו של המעסיק חדל לפעול או שהמעסיק הוכרז כפושט רגל לפי פקודת פשיטת הרגל"

(ותק, הבראה, הפרשות ושאר זכויות).

 

מתי אכן מותר לפטר עובדת בחופשת לידה או בחופשה ללא תשלום?

מעסיק רשאי לפטר עובדת במקרים הבאים ללא סנקציה או ענישה:

  • במידה והעסק כולו נסגר לחלוטין
  • המעסיק הוכרז כפושט רגל
  • תאגיד שהוצא כנגדו צו פירוק

כמו כן במידה ורואה מעסיק שלא עומד בקריטריונים אלה עילה מוצדקת לפטר עובדת בתקופות אלה יש באפשרותו להגיש בקשה לקבלת היתר מיוחד לנושא, את בקשת ההיתר מגישים לממונה על חוק עבודת נשים במשרד הכלכלה, על ידי הגשת טופס הכולל את נימוקי המעסיק בנוגע לפיטורי העובדת כולל מסמכים רלוונטיים לנושא אם ישנם כאלה, בזמן ההליך אסור למעסיק לפטר את העובדת או לפגוע בשכרה ובתנאי העסקתה.

איסור הפיטורים כמו גם איסור על אפליה של עובדת ופגיעה בשכרה או תנאי העסקתה בתקופת חופשת הלידה או חופשה ללא תשלום מאפשרים לאם לאחר לידתה להתמקד בגידול הילד ובהחלמה מהלידה בנחת, מבלי לחשוש בנוגע ליחסיה עם המעסיק או מאובדן מקור הפרנסה שלה, הארכת האיסור למשך 60 יום לאחר חזרתה מאפשרת לה לשוב ולהיות נחוצה וחשובה למעסיק ובכך ליצור רצף ארוך יותר של העסקה עבורה שכן לאחר שכבר עבדה 60 יום ואיישה תפקיד אצל המעסיק תהיה לו "פחות מוטיבציה" לוותר על שירותיה.

Back to top button