fbpx

שעות הנקה

כל עובדת המועסקת במשרה מלאה כנהוג במקום העבודה שלה או במשרה בת 174 שעות בחודש (הנמוך מביניהם) זכאית לצאת לשעת הפסקה אחת ביום למשך 4 חודשים ממועד שובה מחופשת הלידה שעת ההפסקה הזאת נקראת שעת הורות ומכונה בדרך כלל שעת הנקה, על אף הכינוי אין חובת מימוש השעה הזאת לצורך הנקה בלב, למעשה זו שעת הפסקה לה זכאית האם ללא צורך למתן הסבר למעסיק על מעשיה בשעה זו והיא זכאית לה גם אם אינה מניקה את תינוקה כלל, יתרה מכך מאוגוסט 2016 רשאית העובדת לחלוק את השעה הנ"ל עם בן הזוג שלה במידה והוא עובד במשרה מלאה כנהוג במקום עבודתו או מועסק למשך 174 שעות מדי חודש (הנמוך מביניהם), זאת לאחר מילוי והגשה של טופס הצהרה ייעודי למעסיק שלה ושל בן הזוג בנושא לא יאוחר מ 21 יום לפני מועד סיום תקופת הלידה וההורות (חופשת הלידה), במידה והגישו מאוחר יותר יהיו רשאים לממש זכות זו רק 21 יום לאחר הגשת ההצהרה, לשון ההצהרה שיש להגיש למעסיקים של שני ההורים כפי שמופיעה בתוספת לחוק עבודת נשים:
הצהרה על מימוש הזכות לשעת הורות לעניין סעיף 7ב לחוק עבודת נשים, התשי"ד-1954


 

אני הח"מ

שם פרטי ומשפחה מס' זהות מען

שעובד/ת במקום עבודה (שם המעסיק/העסק)

מצהיר/ה כי אממש את הזכות לשעת הורות יחד עם בן/בת זוגי, בימים       בשבוע (סה"כ       ימים בשבוע)*.

* לגבי מקומות עבודה שבהם החלוקה היא שונה, לפי פרקי הזמן הקבועים לעניין אותו מקום

אני מצהיר/ה כי לא איעדר מהעבודה, מכוח זכאותי לשעת הורות, בימים שלהלן, שבהם ייעדר בן זוגי מהעבודה מכוח זכאותו לפי סעיף 8ב לחוק; הצהרתי זו אמת ואני מתחייב/ת לנהוג לפיה.

למילוי על ידי בן הזוג השני:

אני הח"מ

שם פרטי ומשפחה מס' זהות מען

שעובד/ת במקום עבודה (שם המעסיק/העסק)

מצהיר/ה כי אממש את הזכות לשעת הורות יחד עם בן/בת זוגי, בימים       בשבוע (סה"כ       ימים בשבוע)*.

* לגבי מקומות עבודה שבהם החלוקה היא שונה, לפי פרקי הזמן הקבועים לעניין אותו מקום

אני מצהיר/ה כי לא איעדר מהעבודה, מכוח זכאותי לשעת הורות, בימים שלהלן, שבהם ייעדר בן זוגי מהעבודה מכוח זכאותו לפי סעיף 7ב לחוק; הצהרתי זו אמת ואני מתחייב/ת לנהוג לפיה.

תאריך                      _______________            ________________

                                 חתימת הורה 1                        חתימת הורה 2


 

שעת ההורות שבה העובדת או בן זוגה יעדרו ממקום העבודה לא תנוקה משכרם ולא תבוא על חשבון ההפסקות המגיעות לה מתוקף חוק שעות עבודה ומנוחה, כמו כן בהתאם לחוק שוויון הזדמנויות בעבודה, חל איסור על המעסיק להפלות את העובדת בשום דרך בשל חיסוריה לשעת הורות, לא בהפחתת שכר או בפגיעה בתנאי העסקתה כמו גם איסור על פיטוריה בשל כך.

לאותם תנאים זכאים גם הורים מאמצים שקיבלו לאימוץ ילד עד גיל 10 וכן הורים שקיבלו ילד מאם פונדקאית.

לשון החוק לעבודת נשים בנושא: "מתום תקופת הלידה וההורות עד תום ארבעה חדשים מאותו יום – שעה אחת ביום, שתיקרא שעת הורות, בתנאי שהיא מועסקת במשרה מלאה כנהוג במקום העבודה של העובדת או שהיא מועסקת במשרה שהיקפה 174 שעות בחודש לפחות, לפי הנמוך; ההיעדרות המותרת על פי פסקה זו היא בנוסף להפסקות על-פי חוק שעות עבודה ומנוחה, תשי"א-1951, ואין מנכים אותה משכר עבודה; לעניין סעיף זה, עובד שמועסק במשרה מלאה כאמור או שמועסק במשרה שהיקפה 174 שעות בחודש לפחות, לפי הנמוך, יהיה רשאי לממש את הזכות לשעת ההורות לבדו או לסירוגין עם בת זוגו"

בחוק אין חובה המופנית כלפי המעסיק ליידע את העובדת שישנה לה הזכות לצאת לשעת הורות ללא הפחתה בשכרה, על כן חשוב שהעובדת תהיה מודעת לזכויותיה ותפנה לידע אותו על מימוש הזכות בנושא.

לעובדות מדינה בסקטורים מסוימים כמו גם בחברות פרטיות המיטיבות את תנאי העובדות שלהם ישנה אפשרות לממש את הזכות לשעת הורות עד לשנה מיום לידתה ללא הפחתה בשכרה.

החוק מאפשר לעובדת לבחור מתי במהלך יום העבודה היא תממש את הזכות, על פי רוב נהוג לצאת שעה אחת מוקדם יותר ממקום העבודה, אך עובדת שתרצה תוכל לממש את שעת ההורות במהלך יום העבודה

בממוצע ארצי, בכ 90% מתלושי השכר ישנן מספר בעיות וניתן לקבל החזר כספים מהמעסיקים.
אנו ממליצים לחייג למספר 03-5410584 לבחינה ראשונית של התלוש ללא עלות!

או השאירו פרטים ונצלצל בהקדם
[contact-form-7 id="4404" title="החזר כספי ממעסיקים"]

Back to top button