fbpx

חופשת לידה

בכדי שתוכל עובדת לטפל בתינוק שזה עתה נולד לה ולסעוד אותו חודשיו הראשונים בעולם, ניתנת לה על פי חוק הזכות לצאת לחופשת לידה, לא פחות חשוב, חופשת הלידה מאפשר לאם להתאושש מהלידה ולגופה להחלים, בכל תקופת חופשת הלידה (וכן מהרגע בו נודע דבר ההריון למעסיק) העובדת מוגנת בכפוף לחוק עבודת נשים ולחוק שיווין הזדמנויות בעבודה מפיטורים ומאפליה בשל ההריון או הלידה, בכל התקופה הזאת אין באפשרות המעסיק לפטר אותה ואם יעשה כן יהיו הפיטורים מבוטלים מיד (אלא אם יקבל לכך אישור מיוחד מהממונה לעבודת נשים במשרד הכלכלה), כמו כן חל איסור על הרעת תנאי העסקתה או שכרה בזמן זה ועל המעסיק לשמר את הזכויות שלה בכל התקופה של ההריון וחופשת הלידה.
הגנות אלה כאמור תקפות במהלך חופשת הלידה וכן למשך 60 ימים לאחר חזרתה מחופשת הלידה, על ידי הצבת גולות אלה מבטיחים חוקי העבודה יציבות תעסוקתית לאם במהלך ההריון ולאחר הלידה ומשמים לה משענת חוקית לשם יצירת פניות לקיום הריון, לידה וטיפול ברך הנולד באופן נטול דאגות למקור פרנסתה.


עובדת שילדה והועסקה קודם ללידה במשך שנה שלמה אצל אותו המעסיק או באותו מקום עבודה, זכאית לצאת לחופשת לידה המכונה גם תקופת לידה והורות למשך עד 26 שבועות (חצי שנה), מתוכם זכאית אותה עובדת לגמלה הנקראת דמי לידה מהביטוח הלאומי עבור עד 15 שבועות בגובה שכרה.
עובדת שילדה והועסקה קודם ללידה  אצל אותו המעסיק או באותו מקום עבודה למשך פחות מ 12 חודשים (נכון למי שילדה מ 1/1/17) זכאית לצאת לחופשת לידה בת 15 שבועות, תשלום דמי הלידה שחה יהיה עבור עד 8 שבועות בהתאם לתשלומי הביטוח הלאומי שלה.
במידה ותרצה, יכולה עובדת לצאת לחופשת הלידה שלה עד 7 שבועות לפני המועד המשוער שלה ללידה, במקרה זה סך כל תקופת חופשת הלידה תחושב מהמועד בו יצאה היולדת ולא ממועד הלידה.
הזכות לחופשת לידה נשמרת גם במידה והיולדת הפילה את התינוק לאחר השבוע ה 22 להריונה או שילדה ולד מת, לשם כך מוגדרת המילה לידה בחוק הביטוח הלאומי בסעיף 39 לחוק כך: ""לידה" – לידת ולד חי או לידה אחרי עשרים ושניים שבועות של הריון".


עובד ששילם דמי ביטוח לאומי טרם לידת ילדיו רשאי לחלוק עם זוגתו בימי חופשת הלידה החל מהשבוע השביעי לאחר הלידה, זאת כאשר היולדת בוחרת לקצר את חופשת הלידה המקסימלית המגיעה לה ולחזור לעבודתה בלבד.
במידה והאם הנה עצמאית, יהיה עליה להצהיר בכתב על סיום חופשת הלידה, שיבה לעבודה והעברת הזכות לבן הזוג, את ההודעה יש למסור לסניף הביטוח הלאומי המטפל בתיקה.

במידה והלידה התרחשה לפני ה 1/1/17 והעובדת עבדה אצל אותו המעסיק או באותו מקום העבודה פחות מ 12 חודשים תהיה היולדת זכאית ל 14 שבועות חופשת לידה בלבד.
במקרה בו היולדת או התינוק שלה נאלצו להתאשפז בבית חולים לאחר חזרתם הביתה ובמהלך חופשת הלידה למשך 15 ימים או יותר תהיה זכאית להאריך את חופשת הלידה (וכן את דמי הלידה).

במקרה בו במהלך הלידה נולדו יותר מתינוק אחד, זכאית היולדת להארכת חופשת הלידה כך:
יולדת הזכאית ל 15 שבועות של דמי לידה זכאית ל 3 שבועות נוספים של חופשת לידה בעבור כל תינוק נוסף (סה"כ 29 שבועות חופשת לידה ו 18 שבועו דמי לידה לתאומים וסה"כ 32 שבועות חופשת לידה 21 שבועות דמי לידה לשלישיה).
יולדת הזכאית ל 8 שבועות של דמי לידה זכאית ל שבועיים נוספים של חופשת לידה בעבור כל תינוק נוסף (סה"כ 28 שבועות חופשת לידה ו 10 שבועו דמי לידה לתאומים וסה"כ 30 שבועות חופשת לידה 12 שבועות דמי לידה לשלישיה).
גם הורים מאמצים, הורים בהליך פונדקאות והורים במשפחת אומנה זכאים לחופשה בתנאים דומים.


קיצור חופשת הלידה ביוזמת העובדת
במידה ועובדת מוסרת למעסיק שברצונה לשוב לעבודתה לפני מועד סיום חופשת הלידה המקסימלית, לא יוכל המעסיק לדחות את שובה לעבודה למשך יותר מ 3 שבועות, זאת גם אם הודיעה למעסיק קודם לכן שתממש את כל תקופת חופשת הלידה המגיעה לה או חלק גדול ממנה, אך זאת לא לפני שהשלימה 14 שבועות של חופשת לידה.

למעסיק אסור לכפות על העובדת לקצר את חופשת הלידה שלה.

Back to top button