fbpx

חובת ההודעה למעביד

בחוקי העבודה השונים ישנן חובות הודעה למעביד בכמה מקרים, חובות אלה אשר חלות על עובדים נועדו לרוב בכדי להגן על העובדים מפיטורים או מהרעת תנאים במקרים מסוימים ובכדי לאפשר למעסיק להתכונן לחסרונו או שינוי בזמינותו של עובד במקרים אחרים. חשוב להכיר את הכללים הללו כפי שיובאו כאן כדי להבטיח את מיצוי הזכויות המקסימלי תוך שמירה על סביבת עבודה נעימה והוגנת לכל הצדדים.

חובת הודעה למעביד לפני פיטורים
בהתאם לחוק הודעה מוקדמת לפיטורים ולהתפטרות – תשס"א 2001 מפורטים הנהלים לפיהם יש לנהוג כאשר מסתיימת העסקת עובד הן ביוזמת המעסיק והן ביוזמת העובד, כעת נציג רק את כל הקשור להודעת העובד למעסיק בעת התפטרות, כאשר עובד גמר אומר בלבו שברצונו לסיים את עבודתו אצל המעסיק או באותו מקום עבודה, על פי המוגדר בחוק עובד במשכורת ( שכר חודשי או לתקופה ארוכה יותר) שמעוניין להתפטר ומועסק במשך עד 6 חודשים מחויב למסור למעסיק התראה בסך יום אחד על כל חודש בו היה מועסק לפני פיטוריו, על עובד שהועסק למשך 7 חודשים ומעלה לתת למעסיק התראה של 6 ימים ובנוסף עוד יומיים וחצי על כל חודש בו היה מועסק לאחר 6 החודשים הראשונים, החל מסיומה של שנת העסקה מלאה מחויב העובד לתת למעסיק הודעה של חודש שלם בדבר התפטרותו. תקופה זו נקראת גם תקופת "הודעה מוקדמת" ומטרתה לאפשר למעסיק זמן למצוא תחליף לעובד שמתפטר ולהכשירו.

על פי החוק עובד בשכר (שכר שעתי יומי) שמעוניין להתפטר במהלך השנה הראשונה לעבודתו ימסור הודעה קודם להתפטרותו בחישוב של יום אחד על כל חודש בו עבד, לו הועסק העובד למשך שנתיים רצופות ייתן התראה של 14 יום ועוד יום אחד על כל חודשיים של עבודה, ובמידה והועסק העובד שלוש שנים ויותר ימסור התראה של חודש ימים טרם התפטרותו.
חשוב לשים לב, עובד שמסר הודעה למעביד בנוגע להתפטרותו מחויב להגיע לעבודה בימי ההודעה המוקדמת, בעוד למעביד ישנה הזכות לוותר על שירותיו של העובד בתקופה זו אך עדיין יהיה עליו לשלם לו שכר עבודה מלא ואת כל תנאיו הנלווים למשכורת.
את ההודעה יש למסור בכתב.

חובת ההודעה למעביד על ההריון

על כל עובדת בחודש החמישי להריון חלה החובה ליידע את המעסיק שלה על הריונה.
מומלץ למסור את ההודעה בכתב (לא חובה), ושתחיל את שבוע / חוד שההריון, ישנה חשיבות רבה למסירת הודעה זו שכן מהרגע שנמסרה למעסיק נכנסים לתוקף מספר תקנות וכללים להגנת העובדת כגון הגנה מפיטורים, הגנה כנגד הפלייתה בשל ההריון במקום העבודה, כמו כן היא מוגנת בתקופה זו מהרעת תנאים, הפחתת שכר או שינויים לא נדרשים במשרתה ואסור להעסיקה בשעות נוספות או בעבודת לילה אלא אם אישרה זאת בכתב וגם זה באופן מוגבל. בהקשר זה נציין גם שאין חובה לעובדת לדווח על הריונה או על מצבה בכלל בעת ראיון העבודה שלה, ואם נשאלה בנושא הדבר יכול להוות עילה לתביעה בגין אפליה במקום העבודה.

חובת ההודעה למעסיק על ידי אישה בהריון הבאה במגע עם חומרים מסוכנים וקרינה

על עובדת עובדת שבמסגרת עבודתה נמצא בקרבה למקור חום שעלול להעלות את חום גופה עד ל 38.5 מעלות צלזיוס וזאת במשך 4 שעות ברצף וכן עובדת שבמסגרת עבודתה נחשפת לחומרים המוגדרים כחומרים בעבודה מסוכנת בתוספות לחוק עבודת נשים ליידע את המעסיק שלה בנושא תוך עד 10 ימים מהמועד בו נודע לה שהיא בהריון, למעסיקים אסור להעסיק נשים במקרים אלה, חובת הודעה זו למעסיק הנה חשובה במיוחד שכן נועדה לשמירה על בריאותה ועל ביטחונה, כמו גם על בריאות וביטחון העובר שלה.
עובדת שמסרה הודעה זו תועבר על ידי המעסיק שלה לתפקיד / משרה אחרים מבלי לפגוע בשכרה, במידה ולא ימצא כזה במקום עבודתה תוכל לעתור לקבל גמלת שמירת הריון כתחליף לשכרה מעבודתה.

עובדות שמסרו הודעה למעביד בדבר הריונן מוגנות מפיטורים לכל אורך ההריון, לכל אורך חופשת הלידה ולמשך 4 חודשים לאחר שובן מחופשת הלידה, בנוסף במהלך התקופות שציונו (מרגע ההודעה ועד ל 4 חודשים לאחר שובה מחופשת לידה) חל איסור על העסקתה בעבודת לילה ובשעות נוספות וכן היא זכאית להיעדר מהעבודה לצורך בדירות בתקופת ההריון והנקה לאחר חזרתה מחופשת הלידה וזאת מבלי שהדבר ינוקה משכרה.

Back to top button