היתר פיטורים בהריון

מכורח חוק עבודת נשים ישנה הגנה גורפת לנשים מפני פיטורים במהלך ההריון ובזמן חופשת הלידה, כך למעסה חל  איסור גורף על מעסיק לפטר עובדת בהריון כמו גם להפלות אותה בעקבות ההריון בתנאי העסקתה או בהורדה בשכרה, סעיף 9 לחוק עבודת נשים מציין זאת במפורש, בלשון החוק נכתב שהכלל נכון לעובדת שמשלימה לכל הפחות 6 חודשי עבודה ברצף אצל אותו המעסיק, אך תיקונים לחוק ופסיקות שונות לנושא מבהירים שהאיסור הוא גורף בכל שלבי ההריון, למעסיק פשוט אסור לפטר עובדת בהריון ואם יעשה כן החוק מדגיש שהפיטורים יהיו בטלים מיד והעובדת תהיה זכאית לכל התנאים בשכרה ברצף כאילו לא פוטרה, כמו כן יהיה חשוף מעסיק זה לתביעת פיצויים בגין פיטורים שלא כחוק.

 


אם כך, מה עושה מעסיק שנדרש לפטר עובדת והפיטורים מוצדקים בנסיבות אחרות ואינם קשורים או תלויים בהריון של העובדת?

במקרה זה יש באפשרות המעסיק להגיש בקשה לקבלת היתר מיוחד לנושא, את בקשת ההיתר מגישים לממונה על חוק עבודת נשים במשרד הכלכלה, על ידי הגשת טופס הכולל את נימוקי המעסיק בנוגע לפיטורי העובדת כולל מסמכים רלוונטיים לנושא אם ישנם כאלה, בכדי להוריד את הטופס מאתר משרד העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים ולעבור לעמוד למילוי הטופס וצירוף מסמכים לחצו כאן וכן לצפות בנוהל הגשת בקשות לקבלת היתר לפיטורים / פגיעה בהיקף משרה / לפגיעה בהכנסה מכוח עבודת נשים, לחצו כאן לצפיה בנוהל.

לא רק במקרה של פיטורים מתקיים נוהל זה של הגשת בקשה כפי שפורט, הנ"ל נכון בעצם בכל כוונה לפגוע בתנאי ההעסקה או בשכרה של עובדת, אם בהפחתת שעות, הורדת אחוזי משרה או צמצום שכרה, אם ברצונו של המעסיק לקיים פעולות אלה עליו להגיש בקשה מסודרת ומנומקת.

ישנן מגוון סיבות המהוות חובה להגשת בקשה טרם ביצוע פעולת פיטורי עובדת או פגיעה בתנאי העסקתה על אף היותר בהריון או בחופשת לידה, כך מנוסחות העילות באתר משרד העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים:
"להלן עילות לבקשה לקבלת היתר לפיטורים, לפגיעה בהיקף משרה או לפגיעה בהכנסה מכוח חוק עבודת נשים:

​1. הריון

  1. שישים ימים לאחר חופשת לידה (במקרה של סגירת עסק או סיום פעילות בלבד)
  2. שישים ימים לאחר היעדרות בשל מצב רפואי
  3. חופשה ללא תשלום מתום חופשת הלידה
  4. שישים ימים לאחר היעדרות עובד
  5. היעדרות ללא תשלום של עובדת מניקה
  6. היעדרות בגין טיפולי פוריות והגנה בגין טיפולי פוריות
  7. שהות במקלט לנשים מוכות​​​​​​​​​"

חשוב לציין שעצם קיום אחד מהסעיפים הנ"ל או יותר אינו מאפשר ביצוע אוטומטי של פיטורים או הרעת תנאים לעובדת בהריון, סעיפים אלה מחייבים את המעסיק בהגשת בקשה בנושא לממונה על חוק עבודת נשים.

וגם בהתקיים יותר מאחד מהעילות הללו, הממונה על עבודת נשים עושה בדיקה מדוקדקת של כל אחד מהסעיפים הללו ולא מקבל בפיטורי אישה בהריון.

איך מתקיים התהליך?

ראשית על המעסיק המעוניין לפטר עובדת להכין בקשה לממונה על חוק עבודת נשים בליווי טופס מתאים ומסמכים רלוונטיים כגון מסמך המנמק את בקשתו (עד 5 עמודים) ומסמכים המצדיקים את עילות הפיטורים, כמו אישורים מרו"ח במקרה של צמצומים וכדומה, את מגוון העילות ניתן לראות בטופס כאן, כאשר כל אלה מוכנים עליו להגישם לעובדת ולהחתים אותה שקיבלה את המסמכים ויחד עם אישורה יגיש המעסיק את בקשתו לממונה, לאחר פתיחת התיק אצל הממונה העובדת תידרש לתת מענה בכתב לסיבות הפיטורים, מעין תהליך שמחליף את תהליך השימוע לפני פיטורים במקרי פיטורים "רגילים" על העובדת למסור תגובה בכתב (עד 5 עמודים) ותימסר תוך עד 7 ימי עסקים בדואר רשום, לאחר מכן יקבע מועד לדיון בין הצדדים במשרדי הממונה בו יושמעו טיעוני הצדדים (שני הצדדים רשאים להגיע בליווי עורך דין), לאחר גביית הגרסאות וקיום פרוטוקול בנושא ואף בירורים נוספים מצד הממונה במידה הצורך, יקבל הממונה החלטה בנושא שתימסר לצדדים תוך כ 30 ימי עבודה ממועד פתיחת ההליך.

בזמן ההליך אסור למעסיק לפטר את העובדת או לפגוע בשכרה או בתנאי העסקתה.
במידה ומי מהצדדים אינו מקבל את ההחלטה יוכל תוך 45 יום ממועד קבלתה לערער עליה לבית הדין לעבודה.

Back to top button