fbpx

היעדרות המזכה בגמלת שמירת הריון

במקרים מסוימים על אישה בהריון להיעדר באופן ממושך ממקום העבודה בשל בעיות רפואיות או סכנה לה או לעובר, במקרים אלה שמהווים מעמסה רגשית גדולה בשל המצב הבריאותי והסכנה לעובר נוספת סיטואציה בעייתית מול המעסיק או מקום העבודה, בהיעדרויות קצרות זכאית העובדת כמו בכל מצב אחר להשתמש בימי המחלה שצברה לצורך היעדרות ולקבל שכר עבור ימי היעדרות אלה, מה שלא טרוויאלי כפי שזה נישמע שכן עד שבוצע תיקון בחוק לא היתה זכאית אישה בהריון להיעדר מהעבודה בשל מחלה הקשורה בהריון ולהשתמש, במקרים של היעדרויות בנות למעלה מ 30 יום תוכל בכפוף לעמידה בכמה תנאים לצאת עובדת בהריון לשמירת הריון עליה תקבל גמלה חודשית בכדי לפצותה על השכר שאיבדה.

בכדי שעובדת תהיה זכאית לגמלת שמירת הריון עליה לעמוד בכמה תנאים:

  • תושבות – ראשית עליה להיות תשובת מדינת ישראל – עובדות זרות אינן כאיות לגמלת הריון ממדינת ישראל.
  • זכאות – זכאות לגמלת הריון ניתנת הן לעובדות שכירות והן לעובדות עצמאיות בכפוף לקיום ייתר התנאים.
  • תקופת אכשרה – העובדת שילמה או מעסיקה שילם עבורה דמי ביטוח לאומי בעבור 6 חודשים לפחות מ 14 החודשים שקדמו ליום בו הפסיקה העובדת לעבוד בעקבות שמירת הריון.
  • אישור רפואי – על העובדת להציג אישור מרופא מומחה לנשים וללידה על כך שעליה להיעדר ממקום העבודה בעקבות שמירת הריון, על האישור להיות מונפק מראש למשך 30 ימים או יותר, במידה וההיעדרות הנה בעקבות סביבת עבודה המסכנת את האם או התינוק, ייתכן שתידרש להציג אישור מרופא תעסוקתי (כמו במקרים של עבודה בחשיפה לחומרים מסוכנים או לקרינה מייננת במינון גבוה)
  • תשלום מגוף אחד בלבד – עובדת תהיה זכאית לתשלום גמלת שמירת הריון רק במידה ואינה מקבלת תשלום על היעדרות מהעבודה בגין שמירת הריון מגוף אחר (כמו במקרה שעובדת מקבלת תשלום מהמעסיק שלה בגין ימי מחלה או תשלומי ביטוח)
  • שהות – על העובדת שנמצאת בשמירת הריון בשל סיבה רפואית להיות בארץ, באם תצא את הארץ לא תהיה זכאית לתשלום דמי גמלת שמירת הריון, פרט למקרה בו גמלת שמירת ההריון משולמת לה שלא בעקבות בעיה רפואית (כמו במקרה של סביבת עבודה מסכנת לאם ולעובר), במקרה זה תוכל העובדת לצאת את הארץ ועדיין לבל את דמי גמלת שמירת ההריון

את גמלת שמירת הריון תקבל העובדת מהמוסד לביטוח לאומי ב 20 לכל חודש וזה בעבור החודש הקלנדרי הקודם ובתקופה זו לא תהיה זכאית לשכר מהמעסיק שלה, אך כל זכויותיה ישמרו ומניין צבירת הוותק שלה ימשך לצורך חישוב ימי חופשה, דמי הבראה, הפרדות לפיצויים וכדומה, בכדי לממש את הזכות יש לפנות למוסד לביטוח לאומי ולהגיש תביעה לקבלת גמלה זו בהקדם, חלון ההזדמנויות למימוש הזכות הוא מרגע היציאה לשמירת הריון ועד לשנה לאחר מועד זה לכל היותר, בעת התביעה יש להגיש טופס תביעה לתשלום גמלת שמירת הריון, להורדת הטופס ניתן ללחוץ כאן ולהגיע עם אישור רפואי חתום על ידי רופא נשים ולידה המעיד על שמירת הריון בו מצוינים התאריכים להם אושרה שמירת הריון.

אישה שמקבלת את הגמלה שלא בשל מצב בריאותי לקוי אלא בשל סביבת עבודה מסוכנת, ייתכן שתאלץ להצטייד גם באישור מרופא תעסוקתי בנדון. במקרה זה תורשה העובדת גם לצאת את הארץ מבלי שהדבר יפגע בזכותה לגמלה.

בעת בחינת הטופס והאישור הרפואי, לרופא מטעם הביטוח הלאומי שמאשר את הגמלה מותר לבקש פרטים אודות האישור הרפואי ולברר מה שיימצא לנכון לברר.

סכום הגמלה שישולם לעובדת יהיה לכל היותר 291.9 ש"ח ליום, או לחלופין הגבוה מבין שכרה הממוצע ב 3 החודשים האחרונים לחלק ל 90 או שכרה הממוצע בחצי השנה קודם ליציאתה לשמירת הריון לחלק ל 180 (הנמוך מבין תוצאת שכרה בחלוקת החודשים לבין 291.9 ש"ח ביום). לסכומים אלה תוסף תוספת יוקר וינוכו ממנה מס הכנסה, תשלום לביטוח לאומי ולבטוח בריאות.

חשוב לציין כי עובדת בשמירת הריון מוגנת מפני פיטורים ומפני אפליה, כך שאסור למעסיק לפגוע בשכרה או תנאי העסקתה בעקבות כך שיצאה לשמירת הריון לכשתשוב.

*עובדות זרות וכל מי שאינה תושבת הארץ אינה זכאית לגמלת שמירת הריון.

Back to top button