פיטורים בזמן הריון

האם קיימת הגבלה על מעסיקים לפטר עובדת במהלך הריון?
מה אומרים חוקי העבודה בנושא, מה בנוגע לזמן שלאחר ההריון (חופשת לידה), מי אוכף את החוק בנושא, מהן הסנקציות במקרה של פיטורי עובדת שלא כחוק ולאן יש לפנות במקרה שעובדת אכן פוטרה במהלך הריון?

נתחיל ראשית בפן החוקי, חוק עבודת נשים, תשי"ד 1954 קובע באופן ברור כי חל איסור על מעסיק מלפטר עובדת בזמן ההריון, בעבר היתה התייחסות זו נכונה לגבי לעובדת שמועסקת במשך 6 חודשים ברצף או יותר לצורך אכיפה תקינה, כך מופיע ניסוח החוק בנושא בסעיף 9 כך: "היה המעסיק קבלן כוח אדם והעובדת הועסקה אצלו בפועל במשך שישה חודשים לפחות יראו, לעניין סעיף קטן (א), גם הפסקה זמנית של העסקתה כפיטורים" אך תיקונים לחוק ופסיקות שונות לאורך השנים האחרונות דואגים להבהיר שישנו איסור באופן מוחלט על מעסיק לפטר עובדת בהריון גם אם היא מועסקת פחות מ 6 חודשים אצל אותו המעסיק או באותו מקום עבודה.
אם כך בחוק אכן ישנה הגבלה על פיטורי עובדת במהלך הריון (החוק מתייחס באופן דומה גם לעובדות קבלן) וזאת כחלק מאיסור על אפליה של נשים בזמן הריון או בשל היותן בהריון, נוסף על איסור הפיטורים מדובר גם על איסור אפליה שבעקבות הריון על ידי הפחתת שעות משרה, פגיעה בתנאי ההעסקה או הורדה בשכר.

שימו לב גם כי במידה והמעסיק החליט "לדלג" על איסורים אלה ובכל זאת פיטר עובדת בהריון בכפוך לאמור בחוק יהיו פיטורים אלה בטלים  וכל תנאי ההעסקה של העובדת ימשכו כאילו לא פוטרה כולל צבירת ימי מחלה / הבראה, הפרשות לפנסיה ולקרן פיצויי פיטורים וכדומה. בנוסף תוכל העובדת לתבוע מהמעסיק פיצויים על כך שפוטרה.

עובדת שילדה ויצאה לחופשת לידה מוגנת אף היא על ידי החוק מפיטורים במהלך חופשת הלידה והגנה זו נמשכת ל 60 ימים לאחר שובה מחופשת הלידה, גם כאן לא רק מפיטורים היא מוגנת, אלא גם מפגיעה במשרתה ובשכרה לכל אותה תקופה.

 

 

לנושא זה ישנו ממונה לחוק עבודת נשים מטעם משרד הכלכלה, לממונה יש לפנות במקרה והתרחשה אפליה של עובדת בעקבות הריון או בשל חיסוריה מהעבודה כמו גם אם פוטרה.

בנקודה זו חשוב להבהיר, אמנם החוק מגן ככל האפשר על נשים בזמן ההריון מפיטורים לא מוצדקים, אך לשם שמירת האיזון עליו לאפשר למעסיק לפטר אישה בהריון במידה והסיבה לפיטורים אינה תלויה בהריון, גם כאן לא משאירים את שיקול הדעת למה פיטורים ראויים למעסיק ובכדי שיוכל לפטר עובדת בהריון או עובדת בחופשת לידה עליו להגיש בקשה מיוחדת באופן מנומק, את הבקשה להיתר זה יש להגיש לאגף ההסדרה במשרד הכלכלה שם בקשתו תישקל על שלל הנסיבות שיוצגו בה ובהתאם לשיקול הממונה תתקבל או תסורב בקשת המעסיק, אותו הנוהל נכון גם במקרה של שינוי במסגרת או בתנאי ההעסקה של אישה בהריון או הפחתה בשכרה שיעשו רק בכפוף לאישור הממונה על חוק עבודת נשים במשרד הכלכלה.

כמובן שבנוסף לכתוב, במקרה שהופרו זכויותיה כמפורט כאן רשאית אישה לפנות לבית הדין לעבודה וליחידת האכיפה של חוקי העבודה לטיפול בנושא (בעיקר לצורך תביעת פיצויים).

הגבלת פיטורי אישה במהלך הריון על מעסיקים מהווים חומה בצורה חשובה בהגנה על אוכלוסיה גדולה של נשים בשוק העבודה,כמעט כל אישה בשלב מסוים בחייה משלבת בימינו בין הרצון לקיים קריירה ולדאוג לפרנסתה לבין הרצון להקים משפחה ולהביא ילדים, חשוב מאוד שהרצון להביא ילדים לעולם לא יושפע מחשש של אובדן מקום העבודה או פחד מירידה ביכולת ההשתכרות ופגיעה בפרנסה, על אחת כמה וכמה בעת היותה בהריון חשוב שתהיה לאישה עובדת ידיעה שתהיה אפשרות להמשיך ולקחת חלק בפרנסת המשפחה בזמן ההריון ולאחריו.

 

זהו מסר חברתי חשוב שעוסק הן בפן של שוויון בין המינים ועוזר לנשים לנהל קריירה ולשמר אותה במקביל להקמת משפחה והן בהיבט של קבלת החלטה בנוגע להקמת משפחה והבאת ילד למשפחה ללא שיקולים של אובדן פרנסה.

Back to top button