fbpx

חוק שיוויון הזדמנויות

מטרת חוק זה הנה להבטיח שכל אדם בבואו להתקבל לעבודה ובמהלך עבודתו יזכה לשוויון הזדמנויות מלא מצד המעסיק ומקום העבודה בו הוא מועסק, כמו כן מטרת החוק היא למנוע אפליה מכל סוג שהיא, כך שלא משנה מוצאו, דתו, דעותיו, מראהו, מגדרו,נטייתו המינית, השתייכותו הפוליטית, מצבו המשפחתי של העובד, אם הוא עובד קבלן או כל פרט אחר שאינו רלוונטי ליכולתו של העובד לביצוע העבודה, כל האמור מתייחס גם למניעת אפליה של עובדים המועמדים לקידום, בעת הוצאת עובדים לקבלת הכשרה או השתלמות מקצועית, בתנאי ההעסקה שלהם ואף בבואו של מעסיק לפטר עובד.

הגדרת לשון החוק היא:
"(א)  לא יפלה מעסיק בין עובדיו או בין דורשי עבודה מחמת מינם, נטייתם המינית, מעמדם האישי, הריון, טיפולי פוריות, טיפולי הפריה חוץ-גופית, היותם הורים, גילם, גזעם, דתם, לאומיותם, ארץ מוצאם, מקום מגוריהם, השקפתם, מפלגתם או שירותם במילואים, קריאתם לשירות מילואים או שירותם הצפוי בשירות מילואים כהגדרתו בחוק שירות ביטחון [נוסח משולב], תשמ"ו – 1986, לרבות מחמת תדירותו או משכו, כמשמעותו בחוק שירות בטחון [נוסח משולב], תשמ"ו – 1986, הצפוי להם, בכל אחד מאלה:

(1)   קבלה לעבודה;
(2)   תנאי עבודה;
(3)   קידום בעבודה;
(4)   הכשרה או השתלמות מקצועית;
(5)   פיטורים או פיצויי פיטורים;
(תיקון מס' 3) תשנ"ה – 1995
(6)   הטבות ותשלומים הניתנים לעובד בקשר לפרישה מעבודה"

בנוסף החוק מגדיר איסור על בקשת מידע מהעובד העלול לגרום לאפלייתו כגון פרופילו הצבאי של העובד ואף שימוש במידע אודות שירותו הצבאי או פרופילו הצבאי של העובד באם הגיע לידיו, כאשר עובדת הריון – עובדת אינה מחויבת לדווח למעביד אם היא בהריון (לפני חודש חמישי) בבואה להתקבל לעבודה כמו גם לא במהלך העבודה, החל מחודש חמישי עליה לדווח למעסיק על הריונה.

בנושא הריון מודגש בחוק שאסור להפלות עובדת בשל הריונה, בשל נחיצות בבדיקות במהלך ההריון, או בעת שהיא נמצאת בטיפולי פוריות או בהליך של הפריה.

חוק שוויון הזדמנויות בעבודה אוסר על מעסיק להפלות, עובד שהתלונן כנגדו בשל אפליה כנגדו או בשל הרעת תנאיו כל שכן אוסר החוק להפלות עובד שעזר לעובד אחר להגיש תלונה שכזאת או שהעיד לטובת חברו לעבודה בנושא זה, כמו כן אסור להרע תנאיו של עובדים אלה, בנוסף החוק אוסר הפליית או הרעת תנאיו של עובד שהתלונן בכין הטרדה מינית או שהעיד לטובת עובד אחר בנושא זה ומדגיש את האיסור בהטרדה מינית כלפי עובד ע"י מעסיק או מנהל ובכלל במקום העבודה.

מצוין בחוק שבתנאים מסוימים יש לתת את אותן זכויות מיוחדות להן זכאיות אמהות עובדות גם לעובדים שהם אבות לילדים.

החוק מגדיר את הדרך להצגת מודעת דרושים (הצעת עבודה) המפורסמת בעיתון או בכל דרך או מדיה אחרת ומבהיר שעל הפניה להיות לשני המינים ולהיות מנוסחת בלשון זכר ובלשון נקבה, כמו כן אוסר החוק על פרסום הצעת עבודה או מודעה לגיוס עובדים המכילה אפליה בכל דרך.

עובד שהופלה במקום עבודתו רשאי להגיש תביעה בדבר לבית הדין לעבודה ( הפליה בניגוד לחוק הנה עבירה פלילית בנוסף לאמור), במקרים מסוימים גם מבלי שהוכיח העובד נזק בית הדין רשאי להטיל על המעסיק כנסות כבדים בסכום של עד 120,00 ש"ח שאותם יאלץ לשלם המעסיק תוך עד 8 ימים ממועד הפסיקה כנגדו.

יש לשים לב במידה והתקיימה אפליה בעבודה שמתחייבת בשל מהות התפקיד או אופי המשרה לא ייחשב הדבר כאפליה או כחוסר שוויון בעבודה.

בשנת 2006 בתיקון לחוק שוויון הזדמנויות בעבודה הוקמה נציבות שוויון הזדמנויות בעבודה (בשנת 2008) שבין תפקידיה נמנים חינוך בנושא שוויון בעבודה ובכלל, העלאת המודעות בציבור לנושא ולזכויות להם זכאים העובדים, אכיפה אזרחית של סעיפי החוק השונים, טיפול יומיומי בתלונות של עובדים כנגד מעסיקים ובמקרי הצורף אף הגשת תביעה אזרחית בשמו של עובד לבית הדין לעבודה.
לפניה או הגעה לנציבות שוויון הזדמנויות בעבודה:
כתובת: בנק ישראל 5, קריית הממשלה, ירושלים
ת.ד. 3166, מיקוד 9103101
טלפון:   ת"א – 03-7347215
ירושלים ובאר שבע – 02-6662367, 02-6662780
חיפה – 04-8613902/1
נציבות ארצית – 02-6662701
דואר אלקטרוני:  [email protected].il

או באתר האינטרנט של של הנציבות באתר משרד העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים.

Back to top button