fbpx

חוק שכר מינימום

חוק שכר מינימום, התשמ"ז 1987

מטרת חוק זה היא להבטיח רף שכר מינימלי לו זכאי עובד בעבור שעת עבודה או חודש עבודה.

בהתאם לאמור בחוק, כל עובד מגיל 18 והלאה תושב מדינת ישראל שמועסק במסגרת משרה מלאה או משרה חלקית, כפי שנהוג במקום העבודה בו הוא מועסק, זכאי לשכר עבור עבודתו שלא יהיה נמוך מהסכום הקבוע בחוק באותו החודש בו הוא עבד בהתאמה למסגרת העסקתו.
מפעלים מוגנים, או מקומות עבודה המעסיקים נוער רשאים לשלם שכר מינימום מופחת, כמו גם במקרים שסוכמו מראש לעובדים שנעדרו ממקום עבודתם ישלום סכום מופחת משכר המינימום עבור שעות וימי ההיעדרות.

 

החל ממשכורת ינואר 2017 שכר המינימום החודשי עומד על סכום של 5,000 ש"ח לחודש במשרה מלאה שהם 26.88 ש"ח לשעת עבודה, החל מדצמבר 2017 (ששכרה בינואר 2018) שכר המינימום יהיה 5,300 ש"ח לחודש במשרה מלאה שהם 28.49 ש"ח לשעת עבודה כפי שאושר בקריאה שניה ושלישית בכנסת באוקטובר 20017 לאחר אישורה של ועדת העבודה והרווחה.

מספר שעות העבודה במשרה מלאה לחישוב שכר מינימום לעובדים במשרה מלאה הוא 186 שעות בחודש וחלה חובה על המעסיק לשלם עבור כל שעות אלה.
גם עובדים בתקופת הכשרה או התלמדות זכאים לכל הפחות לשכר מינימום בעבור תקופה זאת וזה גם באם לא התחילו בעבודה אליה הוכשרו בפועל, כל האמור נכון גם במידה והוגדרה תקופת מבחן או תקופת ניסיון לעבודה, חל איסור לשלם לעובדים במקרים אלה סכום נמוך משכר מינימום בהתאם לתקופת עבודתם.

שימו לב, ישנם מקרים לפיהם מעסיק רשאי לחייב עובדים בתקופת עבודה מינימלית בשל מימון הכשרתו של העובד ולהתנות את השבת עלות ההכשרה במידה ועובד לא השלים את תקופת ההתחייבות.

על פי חוק זה, עובד שהמעביד שלו לא שילם עבור עבודתו שכר מינימום רשאי לתבוע את מעסיקו בבית הדין לעבודה (בעצמו או באמצעות ארגון עובדים המייצג אותו) במקרה זה יהיה המעסיק צפוי לעונש של עד שנת מאסר או קנס כספי קבוע מראש על סך 202,000 ש"ח, שכן מדובר בעבירה פלילית והפרה מנהלית, עובד שתבע מעסיק על הלנת שכרו מוגן מפני פיטורים בשל תביעה זו, כלומר אסור למעסיק לפטר אותו בשל שתבע העובד לקבל את השכר שמגיע בגין עבודתו.

לעבדים המוגדרים בני נוער (מתחת לגיל 18) שכר מותאם בהתאם לגילם שמחושב ביחס לשכר המינימום לעובד בוגר, החישוב מתבצע כך:

עד גיל 16 זכאי עובד לשכר בגובה 70% מגובה שכר מינימום של עובד בוגר
עד גיל 17 זכאי עובד לשכר בגובה 75% מגובה שכר מינימום של עובד בוגר
עד גיל 18 זכאי עובד לשכר בגובה 83% מגובה שכר מינימום של עובד בוגר
ואילו חניך  זכאי לשכר בגובה 60% מגובה שכר מינימום של עובד בוגר

 

לעובדים בעלי מוגבלות / כושר עבודה נמוך להם יכולת עבודה מופחתת בשל מגבלתם התשלום מדורג, המדרג הנו בהתאם לשיעור יכולת העבודה של העובד, אחוז התשלום משכר המינימום לבעלי מוגבלויות נע בין 30% ברף התחתון לבעלי שיעור יכולת עבודה של בין 19% עד 30% ועד ל 100% משכר המינימום למי ששיעור יכולת העבודה שלו היא 80% ומעלה כשבתווך ישנו מדרג מתואם.

כמו כן קובע החוק שמעסיק שלא ניהל רישום מדויק של שעות העבודה של העובד או לא הציג פירוט בתלוש השכר לשעות עבורן משולמת המשכורת לעובד עובר על החוק.

שכר מינימום מחושב כשכר עבודה ברוטו, כלומר לפני הניכויים השונים שעל המעסיק לנקות משכר העובד ע"פ חוק או בהתאם לחוזה ההעסקה, בין השאר מנוכים משכר מינימום מסים כגון: ביטוח לאומי, מס הכנסה, ביטוח בריאות וחלקו של העובד מההפרשות לביטוח פנסיוני, קרן השתלמות וכדומה.

שכר מינימום אינו כולל תוספות שכר, חלקן מוגנות בחוק וחלקן בכפוף לסיכום של העובד עם המעסיק ביניהם, דמי נסיעות, דמי הבראה, דמי מחלה, שכר על שעות נוספות, תמריצים, בונוסים, מתנות בחגים ועוד.

גם עובד שעובד בשכר חודשי או יומי זכאי לכל הפחות לשכר מינימום לשעה כמפורט למעלה.

שכר מינימום מתעדכן לפי לתוספות יוקר ותוספות שכר כלליות, אשר נקבעו בהסכם קיבוצי כללי והמשולמות לרוב העובדים במשק שתנאי עבודתם מוסדרים בהסכמים קיבוציים.

עובד אינו רשאי לוותר על שכר המינימום לו הוא זכאי.

Back to top button