fbpx

חוק עבודת נשים

מטרת חוק זה הנה להסדיר את זכויותיהן של נשים בעבודה, לוודא הבטחת שוויון הזדמנויות בעבודה, בקבלה לעבודה, בנושאי חופשת לידה ותקופת ההריון, זכויות הוריות ועוד.

מגבלות המוצגות בחוק
בהתאם לחוק זה ניתן להגביל ולאסור על העסקת נשים במקומות עבודה שעשויים לפגוע בבריאותה או בפוריותה.

כמו כן ניתן למנוע או להגביל עבודתה של אישה במשמרות לילה באם העבודה עלולה לפגוע בבריאותה, תקנה זו מציינת שלמעיק אסור למנוע מאישה להתקבל לעבודה בשל סירובה לעבוד במשמרות לילה בעקבות נסיבות בריאותיות (או בעקבות נסיבות ביטחוניות) לסעיף זה ישנם מקרים חריגים כמו במקרים של עבודות מסוימות בבתי חולים, בבתי מלון, בתחום התעופה, בעיתונות ובתפקידים ניהוליים המצריכים עבודה בשעות הלילה.
על עובדת בהריון להודיע למעסיק שלה שהיא בהריון החל מהחודש החמישי להריונה, במידה ובעבודתה היא חשופה לחומרים מסוכנים או קרינה מייננת, עליה להודיע למעסיק על הריונה מיד כאשר נודע לה על כך.

זכויות בעבודת נשים לפני הריון

אישה עובדת (או גבר עובד) הנמצאת במהלך טיפולי פוריות זכאית להיעדר מעבודתה וההיעדרות תנוכה מימי המחלה שצברה, בתקופה זו חל איסור על המעסיק לפטרה.
חל איסור על הפליית עובדת בשל הריונה החל משלב הקבלה לעבודה, בתנאי העסקתה, במהלך קידומה במקום העבודה, בהכשרתה המקצועית, בהטבות הניתנות לשאר העובדים והקשר זה בעת פרישה ופיטורים.

חל איסור על פיטורי עובדת במהלך הריון – אלא אם התקבל לכך אישור מיוחד.

חל איסור על העסקת אישה בהריון מהחודש החמישי להריונה בשעות נוספות, בעבודות במשמרת לילה (בהודעה למעסיק מראש ובכתב), בימי המנוחה השבועית ובעבודות מסוכנות.

זכויות בעבודת נשים במהלך הריון

עובדת בשמירת הריון זכאית לקבלת גמלה לשמירת הריון מהביטוח הלאומי במידה ונעדרה ממקום העבודה בעקבות שמירת ההריון למשך 30 יום או יותר.
כל עובדת במהלך הריון זכאית לצאת לחופשה ממקום עבודתה ללא שכר לבקשתה בכפוף לאישור בכתב מרופא שאופי עבודתה מהווה סכנה לה או לעובר והמעסיק לא יכול לאפשר לה עבודה חלופית.

חל איסור על מעסיקים לפגוע במסגרת העסקתה (היקף המשרה) ובשכרה של עובדת שמועסקת במקום העבודה במשך 6 חודשים ומעלה משום שהיא בהריון, אלא אם קיבל היתר מיוחד לכך, או שהשינוי מתבצע לבקשת העובדת.

עובדת בהריון זכאית לתשלום מהמעסיק שלה בעבור היעדרות מהעבודה לצורך עריכת בדיקות הריון שגרתיות (בדיקות דם, מי שפיר, אולטאסאונד וכדומה), היעדרותה בגין בדיקות אלה לא תנוכה מימי המחלה שצברה, זאת במידה והיא עובדת כל יום בשבוע באותה משרה (בכפוף לשבוע העבודה הנהוג במקום העבודה,חמישה או ששה ימי עבודה בשבוע) ובסה"כ 20 שעות היעדרות לאישה העובדת עד 4 שעות ביום עבודה ו 40 שעות היעדרות לאישה שעובדת יותר מ 4 שעות עבודה ביום לכל תקופת ההריון לצורך ביצוע בדיקות.

זכויות בעבודת נשים לאחר לידה

עובדת בעלת וותק בעבודה באותו מקום עבודה (או אצל אותו מעסיק) של למעלה משנה זכאית לחופשת לידה של 26 שבועות, לבעלת וותק של פחות משנה (שילדה החל מ 1/1/17) זכאות ל 15 חודשי חופשת לידה.

את חופשת הלידה או חלק ממנה רשאית עובדת לחלוק או להחליף עם בן זוגה.

העובדת רשאית לממש את חופשת הלידה שלה החל מ 7 שבועות לפני התאריך המשוער שלה ללידה (על חשבון סך כל השבועות המגיעים לה)
במהלך חופשת הלידה העובדת זכאית לצבירת כל הזכויות הסוציאליות שלה בכפוף לוותק שלה.

עובדת זכאית לקחת חופשה נוספת ללא תשלום בסיום חופשת הלידה שמגיעה לה למשך תקופה בעלת ערך של רבע מימי העסקתה אצל אותו מעסיק ועד שנה בסך הכל מיום הלידה, במהלך החופשה ללא תשלום, המכונה חל"ת חל איסור על פיטורי אותה עובדת כמו גם במהלך 60 יום לאחר סיום תקופה זו.

עובדת שילדה זכאית לדמי לידה המחליפים את שכרה בכפוף לתשלומי הביטוח הלאומי שלה (שהוא זה שמשלם לה את דמי הלידה) כשהטווח הוא תשלום דמי לידה בעבור 8 שבועות עד 15 שבועות.
שיעור דמי הלידה כפוף לגובה משכורתה של העובדת והנו מוגבל לכל היותר ב 1459.5 ש"ח לכל יום.

עובדת שילדה זכאית לסיוע מהמדינה במימון מעונות יום ומשפחתונים (המוכרים לצורך זה) לילדיהן בכפוף למבחן הכנסות.

זכויות נשים עובדות לאחר חופשת לידה

במשך 4 חודשים לאחר חופשת לידה אסור להעסיק עובדת בימי המנוחה השבועית ובעבודת לילה בין השעות 22:00 בלילה ל 06:00 (לפחות שעתיים מהעבודה בין שעות אלה).

אסור לפגוע משכרה של עובדת או בהיקף המשרה שלה במשך 60 יום לאחר שהסתיימה חופשת הלידה אלא אם ביקשה העובדת לבצע שינוי בשל מצב בריאותי, כמו כן באותם 60 ימים אסור לפטר את העובדת מבלי לקבל היתר מיוחד לכך ממשרד השר הממונה.
עובדת זכאית להיעדר מעבודתה למשך שעה אחת בכל יום למשך 4 חודשים לאחר שהסתיימה חופשת הלידה, מבלי שהיעדרותה תנוכה משכרה (במשרה של 174 שעות בחודש או יותר), מטרת ההיעדרות במקור היא לשם הנקה אך העובדת זכאית להיעדר לזמן זה גם שלא לשם הנקה ואף רשאית לחלוק זמן זה עם בן זוגה.

עובדת זכאית לפיצויי פיטורים במידה והיא התפטרה ממקום עבודתה במהלך 9 חודשים מיום הלידה, במידה והתפטרה לצורך טיפול בילד, כמו גם במקרה שקיבלה ילד לאימוץ או אומנה.

Back to top button