fbpx

חוק עבודת נוער

מטרת חוק עבודת נוער הנה להגדיר את מסגרת העסקתם של ילדים (מי שטרם מלאו להם 16 שנה) וצעירים (מי שכבר מלאו להם 16 שנה ועוד לא מלאו להם 18 שנה), ההגדרה בחוק לנוער הנה למי שעונה על 2 ההגדרות הללו, כלו מר גם ילדים וגם צעירים מוגדרים כ"נוער" החוק עוסק בכמו השעות שמותר להעסיקם, שכרם ותנאי העבודה להם הם זכאים.

לפי החוק חל איסור להעסקת ילדים צעירים מגיל 15 במהלך ימי חול, בכדי שיוכל לעבוד מגיל 15 ומעלה עליו להשלים את חוק לימודיו, כמו כן לא יעבוד נער לפני גיל 18 בשעות הלימודים אלא אם השלים את חובותיו מוקדם מהרגיל.
לעומת זאת במהלך ימי חופשות מהלימודים רשאים לעבוד ילדים מגיל 14, זאת במידה והעבודה לא תפגע בבריאות הילד העובד ובהתפתחותו (לשר העבודה והרווחה האפשרות לאסור העסקת ילדים במקומות עבודה שעלולים לסכן את ביטחונם או בריאותם).
חל איסור על על העסקת ילדים מתחת לגיל 16 כמו גם צעירים מעל גיל 16 שחל עליהם חוק לימוד חובה החל מהשעה 20:00 ועד השעה 08:00 ביום למחרת. ואילו בגילאי 16 – 18 מהשעה 22:00 ועד השעה 06:00 למחרת בבוקר.

אם בכדי לעזור בכלכלת המשפחה או אם בכדי לממן את צורכיהם ורצונותיהם האישיים, בני נוער רבים יוצאים לשוק העבודה במקביל ללימודיהם בתיכון או בחופשות מהלימודים, בני נוער אלה משתלבים במגוון רחב של עבודות וכפועל יוצא מועסקים על ידי מגוון מעסיקים שונים, החוק נועד לשמור שיקבלו את הזכויות המגיעות להם.

טרם העסקת בני נוער על הנערים לעבור בדיקה רפואית ( אותה יש לבצע מחדש מדי שנה) שתעיד על כשירותם לביצוע העבודה המיועדת.

מסגרת העסקה

חל איסור על העסקת בני נוער מתחת לגיל 16 במשמרת הנמשכת למעלה מ 8 שעות ביום ובסך הכל למשך עד 40 שעות עבודה בשבוע.
ובני נוער בגילאי 16 עד 18 לא יעבדו יותר מ 9 שעות ביום עבודה ולא יותר מ 40 שעות בשבוע.

בימים שקודמים לימי מנוחה (שיש, חג) ניתן להעסיק בני נוער למשך 7 שעות לכל היותר.
כמו כן חל איסור על העסקת בני נוער 36 שעות רצופות בימי המנוחה בהתאם לדתם (שישי / שבת / ראשון)
בני נוער זכאים להפסקה של 45 דקות (ממנה לפחות 30 דקות ברצף) למנוחה וארוחה במשמרת עבודה של 6 שעות ויותר, במהלך ההפסקה רשאים בני הנוער לצאת ממקום העבודה.
כמו כן זכאים בני נוער לצאת להפסקת שירותים בהתאם לצרכים שלהם.

על כל מעסיק חלה חובה לנהל פנקס עבודה לכל נער שהוא מעסיק (שהונפק על ידי משרד העבודה והרווחה), בפנקס יהיו כל פרטי העובד, פרטי הוריו, קופת החולים שלו והשכלתו, בסיום העבודה על המעסיק למסור לעובד את הפנקס.

שכר
בני נוער עובדים זכאים לקבל עבור עבודתם שכר מינימום כמוגדר בחוק בכפוף לגילם לכל הפחות (המעסיק רשאי לשלם להם יותר מהמינימום המוגדר בכפוף לגילם), מדרגות שכר המינימום לבני נוער:
עד גיל 16 זכאי עובד לקבל 70% משכר המינימום באותו מועד למבוגרים
מגיל 16 ועד גיל 17 זכאים בני נוער לקבל 75% משכר המינימום למבוגרים
ומגיל 17 ועד גיל 18 זכאים בני נוער עובדים לקבל 83% מערך שכר המינימום למבוגרים באותה העת.

מותר להעסיק ילדים מתחת לגיל 15 להופעות, צילומי פרסומות, סרטים, סדרות וכדומה בכפוף להסכמת הורי הילד או האפוטרופוס של הילד, לאחר בדיקת רופא המאשרת את העסקת הילד ובמידה והתקבל היתר ממשרד שר העבודה והרווחה ישנן מגבלות רבות נוספות שיש למלא בכדי להגן על ילדים בהעסקה בגילאים אלה ביניהם חל איסור על הופעת מסרים לא ראויים (אלימות גזענות וכדומה), אין סיכון לביטחונו או בריאותו של הילד, מתייחסים לילד בכבוד ועוד תנאים ברוח זו.

בני נוער עובדים זכאים ל 18 ימי חופש בתשלום בשנה בלי קשר לגילם (עד גיל 18) ולוותק העסקתם עבור כל שנה ב עבדו בכפוף לכמות החודשים שעבדו.

ישנם מספר עבודות המגדרות מראש כאסורות לעבודת נוער, בין היתר מדובר ב:

  • עבודות במכרה תת קרקעי
  • בחשיפה לחומרים רדיו אטיביים
  • בבית חולים לחולי נפש או חולי שחפת / צרעת (פרט לנערים בני 17 הלומדים בביה"ס לאחים ואחיות).
  • בית מטבחיים
  • עיסוק בחומרי נפץ
  • עבודות ריתוך אוטוגני / חשמלי / ריתוך בגז / ריתוך בחמצן.
Back to top button