fbpx

חוק למניעת הטרדה מינית

מטרת החוק הנה לשרטט גבולות ברורים ביחסים בין אנשים במטרה למנוע מקרים של הטרדה מינית במקומות עבודה ובכלל כדי להגן על כבודם של אנשים, על חירויותיהם ופרטיותם ולאפשר להם לקיים שגרת יום ושגרת עבודה נוחה תוך קיום שוויון בין המינים, בהגדרה מטרת החוק היא למנוע הטרדה מינית לנשים ולגברים.

מטרת החוק כפי שמוגדר בו:
"חוק זה מטרתו לאסור הטרדה מינית כדי להגן על כבודו של אדם, על חירותו ועל פרטיותו, וכדי לקדם שוויון בין המינים"

ראשית מגדיר החוק חמישה מקרים המהווים הטרדה מינית ואסורים על פיו:

 1. סחיטה באיומים, זאת כאשר המעשה שהאדם נדרש לעשותו הוא בעל אופי מיני.
 2. מעשים מגונים,  בהתייחס לעבירה פלילית כמצוין בחוק העונשין הפלילי.
 3. הצעות חוזרות בעלות אופי מיני, המופנות לאדם אשר הראה למטריד כי אינו מעוניין בהצעות האמורות. (כשההצעות מוצעות תוך כדי ניצול יחסי מרות, תלות, חינוך או טיפול – זו היא הטרדה מינית גם אם המוטרד לא הראה בבירור למטריד כי אינו מעוניין בהצעות).
 4. התייחסויות חוזרות המופנות לאדם, המתמקדות במיניותו, כאשר אותו אדם הראה למטריד כי אינו מעוניין בהתייחסויות האמורות.(כשההצעות מוצעות תוך כדי ניצול יחסי מרות, תלות, חינוך או טיפול – זו היא הטרדה מינית גם אם המוטרד לא הראה בבירור למטריד כי אינו מעוניין בהצעות).
 5. התייחסות מבזה או משפילה המופנית לאדם ביחס למינו או למיניותו, לרבות נטייתו המינית (גם אם התבצעה רק פעם אחת).

ישנם מקרים בהם לא נדרש להבהיר למטריד כי המוטרד אינו מעוניין כדי שתתקיים הטרדה מינית, זאת במידה ומוטרד הנו:

 • קטין או חסר ישע.
 • מטופל, במסגרת טיפול נפשי, בריאותי, רפואי או פארה-רפואי – תוך ניצול תלות של המטופל במטפל.
 • עובד במסגרת יחסי עבודה, ולאדם בשירות במסגרת שירות – תוך ניצול מרות ביחסי עבודה או בשירות.
 • תלמיד בכיתה י"ב, י"ג או י"ד, שאינו קטין, תוך ניצול יחסי מרות בלימודים.
 • תלמיד או לסטודנט, הלומד במוסד המקנה השכלה עיונית, דתית או מקצועית לבוגרים (בחוק זה – מוסד להשכלה לבוגרים), תוך ניצול יחסי מרות בלימודים.
 • לאדם – תוך ניצול יחסי מרות או תלות, במסגרת הדרכה או ייעוץ של כהן דת או של מי שמתחזה להיום כהן דת או של אדם הידוע או המציג את עצמו כבעל סגולות רוחניות מיוחדות.
 • לאדם, מצדו של עובד הציבור במילוי תפקידו או בקשר אליו ותוך שימוש לרעה בסמכותו – תוך ניצול יחסי מרות או תלות של האדם בעובד הציבור.
 • לאדם עם מוגבלות המועסק במפעל מוגן – תוך ניצול יחסי מרות או תלות.

האחריות למניעת מקרי הטרדה מינית במקום העבודה מוטלת על כתפי המעסיק כפי מצוין בחוק:
"מעביד חייב לנקוט אמצעים סבירים, בנסיבות העניין, כדי למנוע הטרדה מינית או התנכלות במסגרת יחסי עבודה, על ידי עובדו, או על ידי ממונה מטעמו אף אם אינו עובדו, ולטפל בכל מקרה כאמור"

במידה ועובדים אצל אותו מעסיק למעלה מעשרים וחמישה עובדים המעסיק מחויב לתלות במקום בולט ומרכזי תקנון המבהיר את הוראות החוק למניע הטרדה מינית, כמו כן יש לפרט את הדרכים להגשת תלונה בדבר הטרדה מינית, יש למנות במקום העבודה אחראי לריכוז וטיפול בתלונות בדבר הטרדה מינית ובמקרים של מספר רב של מוקדי עבודה למנות יותר מאחראי אחד לנושא כדי להקל את הפניות, לדאוג שיהיה מחליף לאותו אחראי אם אינו נמצא במקום העבודה ולאפשר לאחראי את כל התנאים הדרושים למילוי אחריותו בנושא לצד עבודתו השוטפת, כמו כן על המעסיק לקיים פעילות הסברה ברורה בנושא בתדירות סבירה.

בתוספת לחוק משנת 2014 נקבע שאדם שיפיץ באינטרנט תמונות בעלות אופי מיני של אדם אחר ללא רשות המצולם עלול להיענש במאסר של עד 5 שנים.

לאדם שהוטרד מינית בעבודתו יש 3 דרכים לטיפול בהטרדה, ובאפשרותו לפעול בשלושת הדרכים או בחלק מהן לשיקול דעתו:

 1. הגשת תלונה במשטרה לפתיחת חקירה פלילית לבירור הנושא
 2. באפשרותו להגיש תביעה אזרחית הן נגד מקום העבודה במקרה שיש צורך והן נגד המטריד.
 3. קיום הליך משמעתי במקום העבודה ע"י הגשת תלונה למנהל או לממונה לטיפול בהטרדות מיניות במקום העבודה.

החוק מדגיש שחל איסור על המעסיק להפלות עובד שהתלונן בגין הטרדה מינית או עובד שהעיד לטובת עובד אחר שהוטרד במקום העבודה, כמו כן אוסר החוק להתנכל לעובדים אלה.

Back to top button