fbpx

חוק העסקת עובדים על ידי קבלני כוח אדם

מטרת חוק העסקת עובדים על ידי קבלני כוח אדם, התשנ"ו 1996 הנה להסדיר את כל זכויות עובדים המועסקים על ידי קבלני כוח אדם, כמו גם את כל חובות המעסיקים בחברות אלה כדי להגן על זכויותיהם הסוציאליות של עובדים אלה הנחשבים לעובדים לא מיוצגים שהיסטורית נפגעו זכויותיהם פעמים רבות בשל קשיים של עובדים אלה להתאגד או למצוא עבודות חלופיות.

החוק מגדיר שקבלן כוח אדם הוא אדם שמספק עובדים למעסיקים כדי שיבצעו עבורו עבודה שהיא חלק מפעילותו הרגילה ש מקום העבודה בשונה מקבלן שרות שהוא מספק עובדים למעסיק לביצוע שירות שאינו חלק מהפעילות העסקית של מקום העבודה, בדרך כלל קבלני שירות מספקים עובדי שמירה ועובדי ניקיון.

בכדי להיות קבלן כוח אדם ולהעסיק עובדים על הקבלן לקבל רישיון שתוקפו מוגבל לשנה, תוך שמירה על זכויות העובדים בכפוף לתנאי משרד העבודה והרווחה, בכדי לקבל רישיון זה, למבקש צריכות להיות לפחות 3 שנות ניסיון בניהול כוח אדם ובמתן שירותי כוח אדם, יהיה עליו להציג ערבויות בנקאיות וערבויות נוספות להבטחת קיום חובותיו כלפי עובדיו, כל זאת בתנאי שבחמש השנים האחרונות לא הורשע בעבירות עם קלון, או כאלה העוסקות בהעסקת עובדי כוח אדם. גם אם מבקש הרישיון עומד בכל התנאים הללו, רשאי שר העבודה והרווחה לסרב לבקשתו או לבטל בקשה שהתקבלה. ביטול זה יעשה כאשר המבקש מסר בעת הגשת הבקשה מידע כוזב, לא עמד בתנאים שהוגדרו בחוק, או שחדל מלעמוד בהם לאחר קבלת הרישיון, הורשע בעבירה, או שהמבקש פשט רגל.

מרגע שבוטל רישיונו עליו לחדול מידית מהעסקת העובדים, אך באפשרותו להגיש ערעור תוך עד 45 ימים לבית הדין הארצי לעבודה.

לאחר קבלת הרישיון, על המעסיק לדווח אחת לשנה כמה עובדים הוא מעסיק, היכן הם עובדים, מהו שכרם, מהו עיסוקם וכל שיידרש לדווח בנוסף.

במידה ומעסיק הקבלן עובדים זרים (שאינם אזרחי המדינה) או עובדים ישראלים (תושבי מדינת ישראל) שמקום עבודתם בחו"ל, יהיה עליו להצטייד בהיתר מיוחד לשם כך הכולל תשלום אגרה שנתית בעלות 10,000 ש"ח (המחיר צמוד למדד המחירים לצרכן).
מבלי שיקבל לכך אישור מיוחד לא יוכל קבלן להעסיק עובדי קבלן למשך יותר מ 9 חודשים, עובד שימשיך לעבוד באותו מקום למעלה מתשעה חודשים יהפוך לעובד מן המניין אצל המעסיק שעבורו מתבצעת העבודה (פרט לעובדים בתחום המחשוב וקבלני שירות, אותם ניתן להעסיק לתקופה ארוכה יותר).
מכך מובהר שהמעסיק רשאי לפטר את העובד לאחר 9 חודשים בכדי להימנע מקליטתו בעבודה.

בעת העסקת עובדים על הקבלן לערוך מולם חוזה העסקה בו יקבעו תנאי העסקתם, אסור לקבלן לדרוש מעובדיו החזרי הוצאות, תמורה על שירותים שהוא מספק להם כחלק מהעסקתם, תשלום עבור הכשרתם, כל זה נכון פרט למקרים בהם ישנו הסכם קיבוצי שחל על עובדים אלה.

בנוסף החוק מבהיר שלקבלן אסור להעסיק את עובדיו בזמן שביתה או השבתה ואף אסור לו להעסיק עובדים אחרים במקומם בזמן שביתה או השבתה.

בכל שלב רשאים מפקחים של משרד העבודה והרווחה להיכנס למקום העבודה בו מועסקים עובדי קבלן ולבחון את תנאי העסקתם ובכלל זה מסמכים וחשבונות רלוונטיים, במידה וימצא שקבלן המעסיק עובדי כוח אדם עבר על הוראות המפקח, יהיה צפי הקבלן לעונשים כולל עונשי מאסר (עד 6 חודשי מאסר).
בכל האמור דינה של המדינה כדין כל אדם אחר וכשהיא המעסיק בפועל, כדין כל מעסיק בפועל אחר.
לבירור ותלונות בגין אי יישום תקנות אלה יש לפנות לבית הדין לעבודה.

 

Back to top button