fbpx

חוק הודעה לעובד

חוק הודעה לעובד ולמועמד לעבודה (תנאי עבודה והליכי מיון וקבלה לעבודה) תשס"ב 2002

מטרת חוק זה היא להבטיח שהעובד מודע לכל תנאי העסקתו, לחובותיו ולזכויותיו והתנאים הסוציאליים המגיעים לו, לשם כך החוק קובע כי על המעסיק למסור הודעה מסודרת ובכתב לעובד המפרטת את הנ"ל כפי שסוכמו בתהליך קבלתו לעבודה (ראיון עבודה, תיאום תנאים מול נציג כח אדם וכו..) זאת בעקבות כך שלעתים חולף זמן רב ממועד הסיכום למועד תחילת העבודה או שהעובד היה נרגש בהליך מיונו וקבלתו למשרה וייתכן ושכח חלק מהדברים, הודעה זו תשמש אותו במהלך העסקתו בכל אשר ירצה לרענן את זכרונו בדבר זכויותיו,  גם גם באחריות שהוטלה עליו, כמו הגדרות התפקיד שלו, ציפיות ממנו וכדומה.

את ההודעה בכתב לעובד על המעסיק למסור תוך עד 30 יום ממועד תחילת העבודה, במידה והעובד הוא נער כמוגדר בחוק על המעסיק למסור לו את ההודעה תוך עד 7 ימים ממועד תחילת העסקתו.
חשוב לציין שהודעה זו אינה מהווה תחליף להסכם עבודה או חוזה העסקה אישי, אלא מצטרפת אליו.

 

ישנם פרמטרים שהחוק קובע שהמעסיק מחויב לכלול בהודעה לעובד, זהו פירוט מרכיבי ההודעה לעובד  כלשון החוק ע"פ תיקון מספר 5 ותיקון מספר 6 לחוק משנת 2014:

"(1)   זהות המעסיק וזהות העובד;

(2)   תאריך תחילת העבודה ואם חוזה העבודה הוא לתקופה קצובה – תקופת העבודה; היה חוזה העבודה שלא לתקופה קצובה, יציין זאת המעסיק;

(3)   תיאור עיקרי התפקיד;

(4)   ציון שמו או תואר תפקידו של ממונה ישיר על העובד;

(5)   סך כל התשלומים המשתלמים לעובד כשכר עבודה ומועדי תשלום השכר ואולם אם נקבע שכר עבודתו על פי דירוג, מכוח הסכם קיבוצי או לפיו – דירוג העובד ודרגתו;

(6)   אורכו של יום העבודה הרגיל או שבוע העבודה הרגיל של העובד, לפי הענין;

(7)   יום המנוחה השבועי של העובד;

(8)   סוגי תשלומים של המעסיק ושל העובד בעבור תנאים סוציאליים של העובד, וכן פירוט הגופים שאליהם המעסיק מעביר בפועל את התשלומים האמורים, ואולם אם התחיל מעסיק להעביר בפועל את התשלומים לאחר מסירת ההודעה, ימסור על כך הודעה נפרדת לעובד;

(9)   לגבי מעסיק שהוא או שארגון מעבידים שהוא חבר בו, צד להסכם קיבוצי כמשמעותו בסעיף 1 לחוק הסכמים קיבוציים, תשי"ז-1957, המסדיר את תנאי העבודה של העובד – שם ארגון העובדים שהוא צד לאותו הסכם והמען לפניה אליו;

(תיקון מס' 1) תשס"ח-2007 (תיקון מס' 2) תשס"ח-2008

(10)  לגבי מעסיק שהוא צד לחוזה לביצוע עבודה או למתן שירותים או לגבי מעסיק שהוא קבלן כוח אדם שהוא צד לחוזה עם מעסיק בפועל, והחוזה האמור כולל הוראות לעניין תנאי עבודה של עובדו של המעסיק – תנאי העבודה כאמור, כמפורט בפסקאות (1) עד (9), וכל פרט נוסף שנקבע לפי סעיף קטן (ג)(1) וכן תנאים הנוגעים לסיום יחסי עבודה; לעניין זה, "קבלן כוח אדם", "מעסיק בפועל" – כהגדרתם בחוק העסקת עובדים על ידי קבלני כוח אדם, התשנ"ו-1996."

במידה והתקיים שינוי מצד המעסיק בתנאים אלה עליו להעביר הודעה בכתב לעובד עד 30 יום ממועד התרחשות השינוי.

בהתאם לתיקון לחוק משנת 2011 מעסיק שאינו מסר לעובד הודעה כמפורט מעלה ובזמן שצוין, יידרש לשלם לאותו עובד את הפיצויים הקבועים בחוק מבלי להוכיח שנגרם נזק על סך 15,000 ש"ח, לשם תביעת פיצויים אלה יש לפנות לבית הדין לעבודה ובגין אי מסירת הודעות על תחילת עבודה החל משנת 2011 (11/11/201).

חוק זה אינו תקף במקרה והעבודה עבורה נשכרו שירותי העובד קצרה מ 30 יום, כמו גם במקרה שמועסקים הם עובדים זרים.
לעובדים שתחילת עבודתם היתה לפני 21/6/2002 המעסיק מחויב למסור הודעה בכתב תוך עד 30 יום מרגע בקשתם בהודעה כזו בכתב גם כן.
כמו כן יש לשים לב שעובד רשאי לתבוע את מעסיקו בגין אי מסירת הודעה זו גם לאחר סיום העסקתו.

 

כמו כן מצוין בחוק שמעסיק מחויב למסור למועמד למשרה שעדיין לא התקבל או סורב, כזה שנמצא בהליכי מיון לקבלה לעבודה וכבר עבר ראיון עבודה או בחינה הודעה בכתב בכדי לעדכן אותו בהתקדמות בכל הנוגע להליכי המיון שלו ועל אי קבלתו למשרה.

Back to top button