שעות נוספות

שעות נוספות וגמול עבור שעות נוספות בהתאם לאמור בחוק שעות עבודה ומנוחה ניתן להעסיק עובד במשרה בה נהוג שבוע עבודה בן 5 ימים למשך 9 שעות ובמשרה בה נהוג שבוע עבודה בן 6 ימים למשך 8 שעות ביום כשעות הבסיס למשרה, כאשר נדרש עובד לעבוד מעבר לשעות אלה, שעות העבודה שלו נחשבות לשעות נוספות עליהן זכאי העובד לגמול שעות נוספות שמחושב כך שפרט לשכר הבסיסי שלו יקבל תוספת באחוזים לכל שעה נוספת.

לשון החוק:
"גמול שעות נוספות (תיקון מס' 14) תשע"ד-2014

  1.  (א)  הועבד עובד שעות נוספות, ישלם לו המעביד בעד שתי השעות הנוספות הראשונות שבאותו יום שכר עבודה לא פחות מ-¼1 מהשכר הרגיל, ובעד כל שעה נוספת שאחריהן לא פחות מ-½1 מהשכר הרגיל.

         היה שכרו של עובד, כולו או חלקו לפי כמות התוצרת, ישלם לו המעביד בעד כל יחידה, שנעשתה בשתי השעות הנוספות הראשונות שבאותו יום, שכר עבודה לא פחות מ-¼1 מהשכר המשתלם בעד כל יחידה שנעשתה בשעות העבודה הרגילות, ובעד כל יחידה שנעשתה בשעות הנוספות שלמעלה משתים – לא פחות מ-½1 מהשכר המשתלם בעד כל יחידה שנעשתה בשעות העבודה הרגילות.

         (ב)  היה שכרו של העובד על בסיס של חודש או של תקופה ארוכה יותר, יהא המעביד זכאי ליתן לעובד בעבודה מן העבודות המפורטות בפסקה (2) של סעיף 4(א) ובסעיף 4(ב), במקום תשלום שכר לפי סעיף זה, מנוחה של שעה ורבע לפחות תמורת כל שעה משתי השעות הנוספות הראשונות שבאותו יום, ומנוחה של שעה וחצי לפחות תמורת כל שעה נוספת שאחריהן."

בפשטות אומר החוק שעבור השעתיים הראשונות בשעות הנוספות זכאי העובד לתוספת בשכרו בגובה 25% נוספים מערכה של שעת עבודה ועבור השעתיים הבאות 50% מערכה של שעת עבודה רגילה, כל האמור תקף לכל הפחות, כלומר לא ניתן לבטל את המינימום החוקי הזה, אך ניתן כמובן בחוזה ההעסקה לסכם על תנאים משופרים על פיהם זכאי העובד לגמול שעות נוספות גבוה יותר.

אותו חישוב תקף גם במקרה ושכרו של עובד מחושב לפי תפוקה, כך על התפוקה שהעובד ייצר בשעתיים הנוספות הראשונות יקבל גמול בגובה 1.25 מהגמול הקבוע וגמול בגובה 1.5 בשעות הנוספות הבאות.

במסגרת משרה בה מונהג שכר עבודה חודשי רשאי העובד להמיר תוספת שכר עבור שעות נוספות במנוחה מהעבודה באורך שעה ורבע עבור כל שעתיים נוספות שצבר, ולאחר מכן מנוחה בת שעה וחצי עבור כל שעה נוספת מעבר לשעתיים הראשונות.

במידה והעבודה התקיימה בימי שבת או חג, העובד זכאי לשכר בגובה 1.5 משכרו הרגיל עבור כל שעת עבודה ועל שעות נוספות במהלך שבת וחג יתווספו 25% או 50% כמו שפורט קודם לכם בהתאם לכמות השעות הנוספות שעבד.

היתר כללי בהתאם להוראתו של שר הכלכלה מפרט את כמות השעות בהן ניתן להעסיק עובדים בשעות נוספות, לפיו כל עובד במשק יכול להיות מועסק עד 4 שעות נוספות ביום ולא יותר מ 12 שעות נוספות בחודש, במשרות בהן נהוג שבוע עבודה בן 5 ימי עבודה בשבוע ניתן להעסיק עובדים עד 15 שעות נוספות בשבוע אך לא יותר מ 3.5 שעות נוספות ביום.

כמו כן מגדיר החוק את הקריטריונים לפיהם מותר לבקש מעובד לעבוד שעות נוספות, זאת במקרים שהעבודה הנה במשמרות, כאשר ישנו לחץ עבודה יוצא דופן כמו במקרים של ספירת מלאי, גודש לקוחות, חג, צמיחה של העסק וכדומה, כאשר שעות עבודה נוספות הן הכרח להשלמת העבודה שהעובד החל בה או מקומות עבודה / סוגי עבודות/מקרים בהם רשאי שר העבודה להתיר העסקת עובד בשעות נוספות כפי שמופיע בסעיף 11 לחוק שעות עבודה ומנוחה:
"1)   בתקופה שבה קיים במדינה מצב של חירום בתוקף הכרזה לפי סעיף 9(א) לפקודת סדרי השלטון והמשפט, תש"ח-1948, וכן בשעה שצרכי ההספקה והשירותים החיוניים מחייבים זאת, לדעת שר העבודה, או לדעת שר הבטחון, כשהמדובר הוא במקומות עבודה, הנתונים להוראותיו, או שבהם מבצעים הזמנות של צבא-הגנה לישראל;

(2)   בשירותים ציבוריים לא-תעשיתיים;

(3)   בשמירה;

(4)   במקום שבו מטפלים בחולים, בבתי מרקחת, במוסדות החלמה, במוסדות לטיפול בזקנים או בילדים;

(5)   בבתי אוכל, בבתי מלון, בבתי קפה, במפעלי תרבות, ספורט ושעשועים;

(6)   בעבודת הכנה או גמר שיש לעשותה מחוץ לשעות העבודה הרגילות, ובעבודה שמטבעה היא נעשית לסירוגין ובהפסקות, ועל העובד להיות כל הזמן במקום עבודתו;

(7)   בעבודה עונתית או במקרים יוצאים מן הכלל כשיש לחץ עבודה זמני בלתי רגיל."

Back to top button