פיטורים בזמן מילואים

בהתאם לאמור בחוק חיילים משוחררים (החזרה לעבודה), תש"ט, 1949 חל איסור לפטר עובד בשל שירות מילואים.

מטרת חוק זה הנה לשמור על משרתי המילואים כך שבעקבות היעדרותם מהעבודה בשל שירות המדינה במילואים לא יוכל המעסיק לפטר אותם, לא בעת השירות במילואים, לא יוכל לפטר אותם בעקבות כך ששירתו עם שובם, או בעקבות תדירות השירות של העובד ולא עד 30 יום מרגע שובם לעבודה (מי ששירת למעלה מיום ברצף). כל האמור אינו מתייחס למקרים בהם למעסיק ניתן היתר מיוחד לפיטורי העובד.

לעניינים אלה, גם אי חידוש חוזה העסקה של עובד בעת שירותו במילואים או בעת חזרתו משירות מילואים יחשבו כפיטורים האסורים בחוק, זה במקרה והעובד היה תחת חוזה בתקופה קצובה ל 12 חודשים ויותר, או עובד שחוזה ההעסקה שלו קצר מ 12 חודשים אך חודש בפעם קודמת בתקופה הקרובה לסיום החוזה.

החוק מציין שעובד שפוטר בלי היתר מיוחד בעת א בעקבות שירות מילואים, פיטוריו בטלים.
במידה והעובד פוטר לאחר שעברו 30 ימים ממועד חזרתו ממילואים, לא יוכל המעסיק לכלול את 30 הימים הללו לתקופת ההודעה המוקדמת לפיטורים, כלומר יהיה על המעסיק להתחיל את מניין הימים להודעה מוקדמת לפיטורים לאחר שהסתיימו 30 הימים מאז חזרת העובד.

אז מתי אפשר לפטר עובד במילואים?

המקרים בהם יתיר בית הדין לעבודה או ועדת התעסוקה במשרד הביטחון למעסיק לפטר עובד במילואים או מיד בשובו משירות מילואים הם כאשר ניתן יהיה להוכיח שסיבת הפיטורים אינה קשורה בשירות המילואים של אותו עובד, לדוגמה כאשר המעסיק פשט רגל והעסק מסיים את פעילותו, כאשר התקיים שימוע ונמסרה הודעה מוקדמת לפיטורים טרם יציאת העובד למילואים וכדומה, גם במקרים אלה רשאי עובד מפוטר לפנות לוועדת התעסוקה במשרד הביטחון ולבקש שיבחנו את נסיבות פיטוריו כמו גם לבית הדין לעבודה וליחידת האכיפה של של חוקי העבודה בכדי למצות את זכויותיו.
לאחר בירור יכולה ועדת התעסוקה במשרד הביטחון למסור למעסיק צו שמורה לו להשיב את העובד המפוטר למקום עבודתו ובמקרים מסוימים אף להטיל על אותו מעסיק לשלם לעובד פיצויים בגין פיטורים שלא כחוק, הפיצויים בדרך כלל יהיו בערך של 5 כפול שכר העבודה של אותו עובד בחודש האחרון לפני פיטוריו או 5 כפול השכר הממוצע במשק במועד הטלת תשלום הפיצויים, סכומים אלו גמישים להחלטת הוועדה שיכולה גם להטיל תשלום פיצויים בגובה שונה לפי שיקול דעתה.
לשיקול דעתה של הועדה ניתן אף לשלב בין הסנקציות ולהטיל על המעסיק להשיב את העובד למקום העבודה יחד עם תשלום פיצויים לאותו עובד.

באחריותו של כל עובד שקיבל זימון / צו מילואים ליידע על כך את המעסיק שלו או את הממונה עליו במקום העבודה תוך זמן סביר בכדי לאפשר למעסיק להתכונן לתקופת היעדרותו של העובד ממקום העבודה בצורה הטובה ביותר.

לשון החוק:
"זכויות עובד המשרת במילואים (תיקון מס' 11) תשנ"ח-1997 (תיקון מס' 12) תשס"ב-2001
41א. (א) היעדרותו של עובד מעבודתו, לרגל שירות מילואים, לא תיראה כהפסקה ברציפות עבודתו במפעל.
(תיקון מס' 12) תשס"ב-2001
א1) לא יפטר בעל מפעל עובד בשל שירותו במילואים, קריאתו לשירות מילואים או שירותו הצפוי בשירות מילואים, לרבות בשל תדירותו או משכו (בחוק זה – פיטורים בשל שירות מילואים), ואם פיטרו – בטלים הפיטורים.
(תיקון מס' 12) תשס"ב-2001 (תיקון מס' 14) תשס"ד-2004 (תיקון מס' 17) תשס"ט-2009
ב) לא יפטר בעל מפעל עובד בתקופת היותו בשירות מילואים אלא בהיתר מאת ועדת התעסוקה; ולענין שירות מילואים העולה על יומיים רצופים, לא יפטרו בלא היתר כאמור גם בתקופה של שלושים ימים לאחר תום שירות המילואים; לא תיתן הועדה היתר לפי סעיף זה, אלא מטעמים מיוחדים שיירשמו שבשלהם יש להתיר את הפיטורים, ורק אם הוכיח בעל המפעל כי הפיטורים המבוקשים אינם בשל שירות המילואים; הועדה תיתן את החלטתה, ככל הניתן, לאחר שתובא לפניה תגובת העובד.
(תיקון מס' 12) תשס"ב-2001
ג) במניין ימי ההודעה המוקדמת לפיטורים, לא יבואו התקופות המפורטות בסעיף קטן (ב).
ד) בהליך לפני ועדת התעסוקה לפי סעיף 21, על בעל המפעל הראיה שהפיטורים כאמור בסעיף קטן (א), היו בשל טעם שאינו שירותו של העובד במילואים.
(תיקון מס' 12) תשס"ב-2001
ה) בחוק זה, "פיטורים" – לרבות אי חידוש חוזה עבודה לתקופה קצובה, שהוא אחד מאלה:
(1) חוזה עבודה לתקופה קצובה של שנים עשר חודשים או יותר;
(2) חוזה עבודה לתקופה קצובה הפחותה משנים עשר חודשים, שהאריך או שחידש העסקה קודמת של העובד שהיתה סמוך לפני תחילת תוקפו של החוזה."

Back to top button