fbpx

חוק גיל פרישה

חוק גיל פרישה, התשס"ד 2014 נועד להסדרת כללים אחידים גיל הפרישה לפנסיה של עובדים במדינת ישראל שכן עד שנת 2004 כלל לא היתה הסדרה חוקית לנושא והנוהג היה קביעת גיל פרישה בכפוף להסכמים קיבוציים

בעת חקיקתו נקבע מדרג להעלאת גיל הפרישה, כשהיום 2017 גיל הפרישה הוא 62 לנשים ולגברים 67 פרט למקרים חריגים, כמו כן נקבע בחוק שגיל הפרישה לנשים יעלה לגיל 64, אך יישום החלטה זאת נדחה עד כה מספר פעמים.
גיל פרישה חובה הנו 67 לגבר ולאישה, משמעות הדבר שבהגיעו של עובד לגיל זה ניתן לחייב אותו לפרוש לפנסיה, וכמובן בגיל זה רשאי העובד לפרוש מחמת גילו לגמלאות וליהנות מקצבת פנסיה וזכויות נוספות, במידה ועובד מעוניין להמשיך בעבודתו בהגיעו לגיל פרישה באפשרותו לפנות למעסיק ולבקש את המשך העסקתו ועל המעסיק לשקול בקשתו באופן ראוי ולקבל החלטה הוגנת.

על פי התיקון לחוק גיל הפרישה מתאריך 3.8.17 (תיקון 6) מדרג גילאי הפרשיה חריגים:

גיל הפרישה לגבר שנולד עד חודש אפריל 1942

                  חודש הלידה                                       גיל הזכאות            

                   עד מרס 1939                                     65

                  אפריל עד אוגוסט 1939                        65 ו-4 חודשים

                  ספטמבר 1939 עד אפריל 1940            65 ו-8 חודשים

                  מאי עד דצמבר 1940                           66

                  ינואר עד אוגוסט 1941                         66 ו-4 חודשים

                  ספטמבר 1941 עד אפריל 1942            66 ו-8 חודשים

גיל הפרישה לגבי אישה

                  חודש הלידה                                        גיל הזכאות

                  עד מרס 1944                                      60

                  אפריל עד אוגוסט 1944                         60 ו-4 חודשים

                  ספטמבר 1944 עד אפריל 1945             60 ו-8 חודשים

                  מאי עד דצמבר 1945                            61

                  ינואר עד אוגוסט 1946                          61 ו-4 חודשים

                  ספטמבר 1946 עד אפריל 1947             61 ו-8 חודשים

                  מאי 1947 עד פברואר 1956                  62

                  מרס 1956 עד אוקטובר 1956                62 ו-4 חודשים

                  נובמבר 1956 עד יוני 1957                    62 ו-8 חודשים

                  יולי 1957 עד פברואר 1958                   63

                  מרס 1958 עד אוקטובר 1958                63 ו-4 חודשים

                  נובמבר 1958 עד יוני 1959                    63 ו-8 חודשים

                  יולי 1959 ואילך                                    64

 

גיל הפרישה המוקדמת לגבי אישה שנולדה עד חודש אפריל 1955

                  חודש הלידה                                       גיל הזכאות

                  עד אפריל 1947                                   56 ו-8 חודשים

                  מאי 1947 עד דצמבר 1949                   57

                  ינואר עד אוגוסט 1950                          57 ו-4 חודשים

                  ספטמבר 1950 עד אפריל 1951             57 ו-8 חודשים

                  מאי עד דצמבר 1951                            58

                  ינואר עד אוגוסט 1952                          58 ו-4 חודשים

                  ספטמבר 1952 עד אפריל 1953             58 ו-8 חודשים

                  מאי עד דצמבר 1953                            59

                  ינואר עד אוגוסט 1954                          59 ו-4 חודשים

                  ספטמבר 1954 עד אפריל 1955             59 ו-8 חודשים

 

בעת חקיקת החוק נקבעו בחוק גם גילאי הפרישה של מגזרים ספציפיים באופן משתנה כגון: גננות, שוטרים, חיילי צבא קבע, שירות הביטחון הכללי, כבאות ועוד.

בהגיעו של עובד לגיל פרישה באפשרותו לתבוע תשלום קצבת זקנה מביטוח לאומי (הקצבה לא מגיעה אוטומטית ויש להגיש תביעה באופן אקטיבי בסניף במל"ל הקרוב) בנוסף לפתיחת החיסכון הפנסיוני שלו (קרן פנסיה, ביטוח מנהלים או קופת גמל), את הכסף שחסך יקבל כקצבה חודשית (תחליף למשכורת עבור עבודתו) שבאמצעותה ימשיך את שגרת חייו הכלכלית.

במידה ופרש העובד מיוזמתו יקבל את הקצבה החודשית תוך עד 180 יום ממעוד פרישתו ואם חויב לצאת לפרישה עד 60 יום ממועד פרישתו מהעבודה.

בנוסף לכל האמור החוק מגדיר גיל לפרישה מוקדמת בו יכול העובד לפרוש לגמלאות מרצון טרם הגעתו לגיל פרישה חובה (62/67), פרישה מקודמת תפחית את סכום זכאותו של עובד לקצבת פנסיה חודשית בשל הפסקת ההפרשות לחיסכון מוקדם מגיל הפרישה המקסימלי, אלא אם יבחר העובד להמשיך ולהפריש באופן עצמאי לחיסכון הפנסיוני שלו מדי חודש את הסכום שאמור היה להיכנס לחיסכון הפנסיוני שלו לו היה ממשיך לעבוד, גיל הפרישה המוקדמת המוגדר בחוק פרט לחריגים הוא 60.

מקורו של גיל הפרישה הוא בגרמניה של סוף המאה ה 19 שם הונהג לראשונה גיל פרישה בו ניתנה קצבת זקנה, הגיל שהונהג אז היה 70, בתחילת המאה העשרים הופחת הגיל ל 65 ומשם אמצו מדינות מערביות רבות את הנושא כמו גם מדינת ישראל כשבמרבית השנים עד לחוק האמור גיל הפרישה היה 60 לאישה ו 65 לגבר.

Back to top button