fbpx

זכויות דמי אבטלה

כדי להיות זכאי לדמי אבטלה על אדם לעמוד בשלושה תנאים:

  1. להיות תושב ישראל או תושב ארעי עם אשרה
  2. בין הגילאים 18 ל 67
  3. היותו עובד שכיר שהמעסיק שלו חייב בתשלום דמי ביטוח לאומי בעבורו

במקרים חריגים יהיו זכאים עובדים לדמי אבטלה למרות שהמעסיק שלהם אינו משלם דמי ביטוח לאומי עבורם, שכירים שהמעסיק שלהם אינו תושב הארץ ועובדים בשירות דיפלומטי / קונסולרי של מדינת חוץ.

המקרים בהם אדם אינו זכאי לדמי אבטלה כלל הם:

  1. בעל עסק / עצמאי
  2. אדם שאינו עובד בכלל
  3. חברי קיבוצים ומושבים שיתופיים (אלא אם הם מועסקים כשכירים מחוץ למסגרת השיתופים, או מועסקים מבחוץ על ידי הקיבוץ / מושב)
  4. בעלי שליטה בחברת מעטים (גם במקרה הוא עובד בחברה זו כשכיר)

המוסד לביטוח לאומי (המל"ל) אחראי לדאוג שלאדם עובד העומד בהגדרות מעלה יהיו אמצעי מחיה בכדי שיוכל להמשיך ככל האפשר את שגרת חייו עד שימצא משרה חדשה, המל"ל עושה זאת באמצעות תשלום גמלת דמי ביטוח לאומי חודשית למי שלשכת שירות התעסוקה לא הצליחה למצוא לו משרה חלופית.

בעת הפסקת עבודה במקרים של פיטורים או התפטרות על העובד שסיים עבודתו להתייצב בלשכת שירות התעסוקה הקרובה לאיזור מגוריו ולדווח שסיים את העסקתו ואין הוא מתחיל במשרה חדשה, כיום ניתן לבצע את ההרשמה הראשונית באמצעות האינטרנט, (לחצו כאן להרשמה באתר שירות התעסוקה הישראלי) עובדי הלשכה ינסו למצוא לאותו מובטל משרה חדשה או להפנותו לקבל הכשרה מקצועית שתעזור לו להצטרף שוב לשוק העבודה.

הזכאות לדמי אבטלה תחשב רק החל ממועד ההרשמה ולא ממועד סיום ההעסקה, לכן חשוב להירשם בהקדם.

כשמגיעים ללשכת שירות התעסוקה יש להביא תעודה מזהה, מכתב על הפסקת העבודה, קו"ח, תעודות מקצועיות (הכשרה מקצועיות, השכלה) ומסמכים רפואיים רלוונטיים.
במקרה והמובטל לומד הכשרה מקצועית מטעם לשכת שירות התעסוקה או שהוא עובד בעבודה ששכרה נמוך מסכום דמי האבטלה (והא עדיין זכאי לקבל מענק אבטלה), במקרים אלה אינו חייב להתייצב בלשכת שירותי התעסוקה, מובטל בהכשרה מקצועית יהיה זכאי ל 70% מהסכום המגיע כדמי אבטלה (פרט למקצועות חריגים).

בזמן בו עדיין לא נמצאה למובטל עבודה חדשה עליו להתייצב בתאריך ובמועד שיקבע לו בלשכת שירות התעסוקה הרלוונטית, עובדי הלשכה יעבירו דיווח לביטוח הלאומי על ימי ההתייצבות ובהתאם לדיווח זה יקבעו דמי האבטלה שישולמו.

הסכום לתשלום דמי אבטלה משתנה כשהגבולות שלו הן לכל היותר 386.92 ש"ח ליום למשך 125 הימים הראשונים (השכר היומי הממוצע במשק בשנת 2017) ו 257.95 ש"ח ליום לכל היותר לאחר 125 הימים הראשונים (שהם ⅔ מהשכר היומי הממוצע במשק בשנת 2017), בכדי לדעת מה זכאותך לדמי אבטלה ניתן להשתמש במחשבון לחישוב דמי אבטלה של הביטוח הלאומי כאן

הסכום היומי לתשלום לכל מובטל נקבע לפי מדרגות הכנסה משתנות, בהתאם לסך כל השכר הממוצע שהוא השתכר לפי שסיים עבודתו, הסכום לחישוב כולל את כל סכום שכרו החייב בתשלומי ביטוח לאומי בחצי השנה ( 6 חודשים) שלפני הרשמתו בלשכת שירותי התעסוקה, מחולק ב 150.
במידה וקיבל תשלומים לאחר סיום עבודתו מהמעסיק, יהיה זכאי המובטל להשלמות בלבד בחודשים אלה מהמל"ל.
במידה ונשלח דורש העבודה לעבודה שהשכר המשולם בה נמוך מהסכום לו הוא זכאי כדמי אבטלה, יהיה זכאי להשלמת הסכום ב"מענק השלמת שכר"
מובטל שטרם מלאו לו 40 שנים וכבר קיבל דמי אבטלה לתקופה המרבית בארבע השנים שקדמו לפנייתו הנוכחית, יהיה זכאי ל 80% מכמות הימים המגיעים ול 85% מגובה הסכום לתשלום דמי אבטלה.

מהסכום שמשולם למובטל כדמי אבטלה ינוכו כחוק מס הכנסה, שיעור מינימום של ביטוח לאומי וביטוח בריאות.

התשלום מתקבל למתייצבים כנדרש עבור ימי העבודה באותו החודש בו התייצב המובטל ללא ימי חג ושבת.
תקופת הזכאות המירבית לתשלום דמי אבטלה משתנה בכפוף לפרמטרים שונים כמו גיל, מספר בני המשפחה שתלויים בהכנסתו, לימודי, נוכחות בלשכת שירותי התעסוקה ועוד.

עד גיל 25 למי שתלויים בו עד 2 בני משפחה תקופת הזכאות היא 50 ימים ולמי שתלויים בו 3 בני משפחה ויותר תקופת הזכאות היא 138 ימים לתשלום דמי אבטלה.
בגיל 25 עד גיל 28 למי שתלויים בו עד 2 בני משפחה תקופת הזכאות היא 67 ימים ולמי שתלויים בו 3 בני משפחה ויותר תקופת הזכאות היא 138 ימים לתשלום דמי אבטלה
בגיל 28 עד גיל 35 למי שתלויים בו עד 2 בני משפחה תקופת הזכאות היא 100 ימים ולמי שתלויים בו 3 בני משפחה35 עד גיל 45 למי שתלויים בו עד 2 בני משפחה תקופת הזכאות היא 138 ימים ולמי שתלויים בו 3 בני משפחה ויותר תקופת הזכאות היא 175 ימים לתשלום דמי אבטלה
בגיל 45 ואילך  ללא התניה במספר בני המשפחה שתלויים בו תקופת הזכאות היא 175 ימים.

Back to top button