fbpx

הפרשה לקופת גמל

קופת גמל היא סוג של תוכנית חיסכון לטווח בינוני או ארוך המהווה אפיק חיסכון פנסיוני, כמו קרן פנסיה או ביטוח מנהלים.

אומנם בהגדרת קופת גמל היא חלק מקבוצת מכשירי חסכון כמו קרן השתלמות, קופת גמל לתגמולים, קרנות מחלה או פיצויים ועוד, אך על פי רוב כשמשתמשים במונח קופת גמל הכוונה הרווחת היא באופן ספציפי לקופת גמל ל"קופת תגמולים" ולמונח זה אנו מתייחסים כעת.

כל חוסך או משקיע שמעביר כספים לקופה זאת מכונה "עמית" ואין זה משנה אם הוא שכיר או עצמאי לשם הפרשה לקופה זו, עצמאי יבצע את ההפרשות בעצמו בעוד את ההפרשות של שכיר עצמאי יבצע עבורו המעסיק לו ובכל זמן יכול העמית להעביר את ניהול הקופה שלו לגוף אחר בכל זמן.

חוסכים / משקיעים בקופות גמל מתוגמלים על ידי המדינה המעודדת חסכונות מסוג זה על ידי ניכוים וזיכויים במסים על הרווחים שנחסכו, הרווחים בקופה נוצרים בעקבות השקעות פיננסיות שמתבצעות על ידי הגוף שמנהל את אותה קופה, מהם מנוכי דמי ניהול על ידי אותו גוף.
במקרים בהם הקופה משמשת כקרן השתלמות, קופת גמל ענפית / בניהול אישי / מרכזית / לדמי מחלה / לחופשה, הגוף המנהל את הקופה יכול לגבות לכל היותר עד 2% דמי ניהול בשנה.

במקרים בהם לקופת הגמל מופרשים כספים של ביטוח / חיסכון פנסיוני (למפרישים עבור מרכיב חיסכון בלבד) הגוף המנהל את הקופה יכול לגבות לכל היותר עד 1.05% דמי ניהול בשנה מהיתרה שנצברה בחשבון, בנוסף לזה יוכל לגבות 4% מהתשלומים המועברים לקופה באותה שנה.

בכדי למנוע לקיחת סיכונים מיותרת מצד מנהלי הקופה, דמי הניהול תלויים בסכום ההפרשה ולא בתשואות שצברה הקופה.

כאשר בוחר עובד שכיר לחסוך באמצעות קופת גמל לחיסכון פנסיוני המעסיק שלו מחויב להפריש לו גם הוא לאותה הקופה (כמו בבחירת קרן פנסיה או ביטוח מנהלים), בהתאם לצו ההרחבה לביטוח פנסיוני מקיף במשק, על העובד להפריש 6% משכרו (מופרש ממשכורתו על ידי המעסיק), על המעסיק להפריש 6.5% על חשבונו באותו הזמן ובנוסף על המעסיק להפריש לקרן פיצויים 6.5% נוספים.

מעבר למינימום המצוין בחוק רשאים העובדים והמעסיקים להעלות את ההפרשות לקופת גמל עד ל 7%ע"ח העובד ו 7.5% ע"ח המעסיק + עד 8.33% ע"ח המעסיק לקרן פיצויים.
כמו כן כל חוסך בעת הקמת קופת הגמל ובמהלך ניהולה בוחר מי יהיה המוטב שיקבל את כספי הקופה מקרה של מוות טרם פדיית הסכום שנחסך.

עצמאי החוסך בקופת גמל כחיסכון פנסיוני רשאי להפריש עד 16% מההכנסות החודשיות שלו מעסק או משלח יד עד תקרת שכר מוגדרת בחוק ולהיות זכאי לזיכוי במס על הפרשותיו.

כספים הנחסכים בקופת גמל מוגנים מהטלת עיקולים כל עוד הם בקופה ולא נמשכו ובמקרים מסוימים גם לאחר שנמשכו.

בעת משיכת כספים מקופת גמל יש שוני בין כספים שנסכו לפני שנת 2008 לאלה שנחסכו לאחר שנה זאת, סכומי הכסף שנחסכו לפני 2008 ימסרו בעת הפרישה בתשלום אחד, לעומת זאת כספים שנחסכו לאחר שנה זאת יועברו לחוסך כגמלה חודשית כתשלום פנסיוני חודשי, במידה ואדם זכאי לסכום חודשי הגבוהה מ 3850 ש"ח בחודש יוכל למשוך את הסכום שחסך מעבר לסכום 3850 ש"ח בחודש כסכום חד פעמי.

כמו כן ניתן למשוך את כספי קופת הגמל שנחסכו עד שנת 2006, זאת אם עברו לפחות 15 שנים מתחילת החיסכון, או שגילו של החוסך הגיע לגיל הפרישה (גבר בגיל 67 או אישה בגיל 62 נכון לשנת 2017).
בנוסף יכול העמית למשוך את כספי קופת הגמל מוקדם מגיל הפרישה ללא תשלום מס במקרים ספציפיים:

  • כאשר מושכים כספים מקופת גמל לבעלי הכנסות נמוכות
  • כאשר מושכים כספים מקופת גמל לעצמאים לא מועסקים (במצב אבטלה)
  • כאשר מושכים כספים מקופת גמל לעמיתים בעלי הוצאות רפואיות גבוהות במיוחד
  • כאשר מושכים כספים מקופת גמל לאנשים בעלי נכות או בני משפחתם
  • כאשר מושכים כספים מקופת גמל שאינה פעילה

משנת 2016 רשאים החוסכים בקופות גמל לחסוך עד 70,000 ש"ח בשנה בקופה שנקראת קופת גמל להשקעה ממנה ניתן למשוך כספים בכל עת ללא קנסות, על הכסף שנחסך יש לשלם מס רווחי הון בלבד, אלא אם נמשכו הסכום לאחר גיל 60 כקצבה.

משנת 2017 יכולים הורים לילדים עד גיל 18 לבחור בקופת גמל כאמצעי חיסכון שהמדינה פרישה אליו 50 ש"ח בחודש עבור כל ילד (ניתן לבחור גם בתוכנית חיסכון), כחלק מתוכנית חיסכון לכל ילד שנכנסה לתוקף בשנה זו.

Back to top button