הפרשה לפיצויים

כל עובד שפוטר מעבודתו או שיחסי העובד מעביד שלו עם המעסיק שלו הגיעו לסיומם ביוזמת המעביד זכאי לפיצויי פיטורים בכפוף לחוק פיצויי פיטורים תשכ"ג 1963 זאת כדי לפצות את העובד על כך שאיבד את מקום עבודתו ומקור פרנסתו.

סכום פיצויי הפיטורים להן זכאי העובד מוגדר לפי חוק זה בכפוף למשך העבודה של אותו עובד אצל המעסיק, כדי שעובד יהיה זכאי לפיצויי פיטורים עליו לעבוד אצל אותו מעסיק למשך שנה אחת שלמה לכל הפחות.

החישוב מתבצע לפי סכום משכורתו האחרונה של העובד בעת פיטוריו אותו מכפילים במספר השנים בהן עבד אצל אותו מעסיק.

החל משנת 2008 חייב כל מעסיק לבטח את עובדיו בביטוח פנסיוני, כחלק מההפרשה לביטוח פנסיוני מחויב המעסיק ב"רכיב פיצויי פיטורין" בכפוף לצו ההרחבה לפנסיה חובה, את ההפרשה הזאת ממן המעסיק בלבד ואסור לו לגבות סכום זה או חלק ממנו מהעובד, כמו כן יכול המעסיק לפי סעיף 14 לחוק (אם כי לא מחויב) לנתב הפרשה לקופת גמל, קרן פנסיה, ביטוח מנהלים וכדומה לזכות העובד ע"ח ההפרשה לפיצויים בכפוף להסכם קיבוצי החל על העובד או באישור השר הממונה.

שיעור ההפרשה לרכיב פיצויי פיטורים והשלמת פיצויי פיטורים כפי שמופיע באתר משרד העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים:

"לגבי ההפרשה לרכיב פיצויי פיטורים, קיימים שני שיעורים: שיעור בסיסי ושיעור המיועד לכיסוי השלמת פיצויי פיטורים.

  1. השיעור הבסיסי – על המעסיק חלה חובה להפריש לטובת רכיב פיצויי הפיטורים, החל משנת 2014, שיעור של 6% משכר העובד. הסכומים שהופרשו לפיצויי הפיטורים, מהווים מעין מקדמה על חשבון פיצויי הפיטורים שעל המעסיק לשלם לעובד, בעקבות פיטורים או התפטרות המזכה בפיצויי פיטורים​.

במקרה שהמעסיק הפריש לטובת רכיב הפיצויים 6% בלבד משכר העובד, הוא עשוי להידרש לשלם לעובד גם "השלמת פיצויי פיטורים". כלומר: סכום השווה להפרש שבין הסכום שנצבר מהפרשות המעסיק לרכיב הפיצויים, לבין מלוא פיצויי הפיטורים המגיעים לעובד. זאת לפי השכר האחרון של העובד, גם ביחס לתקופות בהן שכרו של העובד היה נמוך יותר.

  1. סכום השווה להפרש שבין הסכום שנצבר מהפרשות המעסיק לרכיב הפיצויים, לבין השיעור לכיסוי השלמת פיצויי פיטורים – מעסיק רשאי להפריש לרכיב פיצויי הפיטורים 2.33% נוספים משכר העובד (בסה"כ 8.33%), לכיסוי "השלמת פיצויי פיטורים". זאת בתנאי שההפרשות לגוף הפנסיוני החלו מיד בתחילת עבודתו של העובד אצל המעסיק. במקרה זה ההפרשות לגוף הפנסיוני יבואו במקום מלוא פיצויי הפיטורים המגיעים לעובד, והמעסיק לא יידרש לשלם לעובד השלמה של פיצויי פיטורים המגיעים לעובד."

משיכת כספי פיצויי פיטורים

סכומי ​ההפרשות לפיצויים בגין פיטורים מהעבודה, מצורפים לחיסכון הפנסיה של העובד ומגדילים את קצבת הפנסיה שלו, אשר תשולם לו כאשר יפרוש מעבודתו בעקבות גילו, אך ורק כאשר העובד אינו משך סכום שנחסך עבורו בפנסיה עבור פיצויי פיטורים, או חלק מהסכום.

כמו כן קצבת הפרישה לה יהיה זכאי עובד שכבר משך סכום כסף שצבר לטובת פיצויי פיטורים, או חלקו, תהיה נמוכה מקצבת הפרישה לה זכאי פורש שאינו משך סכום כסף כפי שמתואר.

עובדים שפוטרו לפני תום השלמת שנה במקום עבודתם כדי להימנע מתשלום פיצויי פיטורים ע"י המעסיק באופן לא הגון (שלא בתום לב), מוגנים על ידי החוק ובית הדין לענייני עבודה במקרים אלה יפסוק תשלום פיצויים לטובת העובד גם אם טרם חלפה שנה להעסקתו.

לעומת זאת במקרים בהם העובד לא נהג בהגינות כלפי המעסיק, כמו במקרי גנבה, מרמה, נזק לבית העסק וכדומה החוק מאפשר למעסיק שלא לשלם לעובד את פיצויי הפיטורים

ישנם מקרים בהם העובד זכאי לקבלת פיצויי פיטורים גם אם לא פוטר על ידי המעסיק, עובד שהתפטר יהיה זכאי לפיצויים במקרה מצבו הבריאותי שלו או של בן משפחתו מדרגה ראשונה לקוי, אישה המתפטרת כדי לטפל בילדיה עד 9 חודשים לאחר הלידה, או אדם המאמץ ילד המתפטר לצורך טיפול בילד אחרי עד 9 חודשים ממועד האימוץ (אותו הדבר במקרים שלקבלת ילד מאם פונדקאית או קבלת ילד למשפחת אומנה), כמו גם במקרים שבהם הוכחה הרעת תנאים בתנאיו של העובד, זאת במידה והעובד התריע בפני המעסיק שבכוונתו להתפטר ואפשר לו להשיב את תנאיו, בנוסף יהיה זכאי לפיצויי פיטורים עובד שעובר למקום מגורים מרוחק, במקרים של גיוס לצה"ל, משטרה, שב"ס, שירות לאומי, בחירה למשרה ציבורית, ישנם גם חריגים במקרים של החלפת המעסיק.
לבסוף עובד שהגיע לגיל פרישה זכאי לקבלת פיצויי פיטורים גם אם לא פוטר ממקום עבודתו כמובן.

Back to top button