fbpx

הלנת פיצויי פיטורים

כאשר עובד שעבד באותה משרה או אצל אותו המעסיק במשך שנה שלמה או יותר מפוטר, כאשר עובד מתפטר ודינו כדין "מתפטר בדין מפוטר", כאשר עובד פורש לפנסיה, במקרים אלה הוא זכאי לפיצויי פיטורים מהמעסיק שלו, זה נכון גם במקרים בהם עובד נפטר (ליורשי זכויותיו), במקרים בהם המעסיק נפטר (על ידי ממשיכי דרכו), ובמקרים מסוימים שעובדים התפטרו וחל עליהם סעיף 14 בחוק פיצויי פיטורים, תשכ"ג 1963 על פיו המעסיק הפריש את דמי הפיצויים ישירות לחיסכון הפנסיוני של העובד, כמו גם במקרה בו המעסיק פיטר את העובד לפני השלמת שנה בעבודה בכדי להימנע מתשלום פיצויי פיטורים.
את סכום הכסף במגיע לעובד עבור פיצויים מחשבים לפי משכורתו האחרונה לפני שפוטר כפול מספר השנים שעבד.

את פיצויי הפיטורים על המעסיק להעביר לידי העובד המפוטר או לשאריו במקרה של מוות במועד המאוחר ביותר מבין האפשרות שלהלן:

  1. היום בו הסתיימו יחסי עובד מעביד בין הצדדים, על פי רוב זהו המועד בו מסתיימת תקופת ההודעה המוקדמת.
  2. במועד כפי שהוסכם בהסכם קיבוצי לתשלום הפיצויים לעובד, חוזה העסקה או צו הרחבה רלוונטי לצדדים.
  3. במועד שנקבע בחוזה העבודה או בהסכם קיבוצי, אם נקבע כזה לעובד שבו על העובד לקיים תנאי.

במידה ותשלום הפיצויים צריכים להיות משולמים לעובד מתוך קופת החיסכון הפנסיוני, או מתוך קופת גמל אליה הופרשו הכספים על ידי המעסיק, יהיה על המעסיק להודיע להודיע למוסד המנהל את הכספים להעביר לעובד את כספי הפיצויים, זאת תוך עד 15 ימים מהמועד בו הסתיימו יחסי עובד מעביד בין הצדדים, אם המעסיק לא פעל כך ייחשב הדבר כהלנת פיצויי פיטורים.
את הכסף יקבל העובד לאחר קבלת האישורים המתאימים מרשויות המס על ניכויי המס במקרה של קופת גמל.

בהתאם לאמור בסעיף 20 בחוק הגנת השכר במידה ולא קיבל העובד מהמעסיק (לשעבר) את דמי פיצויי הפיטורים באחד מהמועדים שצוינו מעלה או במהלך 15 ימים לאחריהם מתקיימת הלנת פיצויי פיטורים.

במקרה זה זכאי העובד באופן אוטומטי לקבל מהמעסיק לשעבר פיצויים בגין הלנת פיצויי פיטורים.
החוק קובע כי המעסיק יידרש לשלם פיצויים בגובה הפרשי הצמדה לתקופה המדוברת באים שולמו הפיצויים למעסיק בטווח הזמן שבין 16 ימים ועד 30 ימים מהמועד שבו היה עליו לשלם.
באם שולמו לאחר היום ה 30 להלנת פיצויי הפיטורים ישלם המעסיק פיצויים בגובה הפרשי ההצמדה בתקופה שבין היום ה 16 ליום ה 30 ובנוסף ישלם תוספת של 20% על כל הסכום יחד, ההצמדה בנוסף לפיצויים, כך בכל חודש של הלנה.

חשוב לזכור שפיצויי הלנת פיצויי פיטורים נחשבים לחלק מפיציי הפיטורים עצמם לכל דבר, כמו במקרה של ניכוי מס.

המעסיק רשאי לעתור לבית הדין לעבודה ולבקש להפחית או לבטל את פיצויי הלנת השכר, אך זאת רק במקרה שראה לנכון שסכסוך או אי הסכמה בגובה הפיצויים או הזכאות להם הם הגורמים לעיכוב, או במקרים של אי הסכמות לגבי מועד סיום יחסי עובד מעביד בין הצדדים, או במקרים בהם העובד שפוטר לא העביר מסמכים או מידע רלוונטיים לביצוע העברת הסכום או חישובו.

*למעסיק מותר בהתאם לחוק להפחית מסכום פיצויי הפיטורים וכן מפיצויי הלנת פיצויי פיטורים המגיעים בכפוף לכל האמור מעלה לעובד כל סכום כסף שעל העובד להשיב למעסיק או לשם פרעון חוב או החזר הלוואה שיש לעובד אצל המעסיק.

במקרה שלא מסר המעסיק לעובד תשלום המגלם גם את פיצויי הפיטורים וגם את פיצויי הלנת פיצויי הפיטורים, רשאי העובד המופטר לפנות לבית הדין לעבודה ולתבוע את המעסיק, שם יחויב המעסיק לשלם לעובד המפוטר את המגיע לו וייחשף לתשלומי פיצויים נוספים וכנסות במידה שתלונת העובד תתברר כנכונה.

כללים אלה נועדו בכדי להגן על עובדים ממקרים בהם מעסיקים ילינו את פיצויי הפיטורים שלהם ולא פחות בכדי ליצור הרתעה למעסיקים שעל עיכוב תשלום פיצויי הפיטורים יתווספו כספים נוספים. כך עובד שפוטר יוכל להמשיך בשגרת חייב במהלך הזמן שבין סיום העסקתו לבין מועד התחלת עבודה חדשה ולהשתמש בכספי הפיצויים בכדי לעמוד בהתחייבויות הכלכליות שלו, כגון תשלומי שכירות / משכנתה, חשבונות שוטפים ועלויות כלכלת משפחה.

Back to top button