התפטרות ופיטורים

סיום העסקה של עובד יכול להתקיים כהתפטרות ביוזמתו של העובד או כפיטורים המגיעים ביוזמת המעסיק המבקש לסיים את העסקת העובד, ההגדרה משמשת לבירור סוגיות בנושא פיצויים.

הליך פיטורים

על פי חוק על המעסיק לערוך לעובד שימוע טרם מסירת הודעת פיטורים בכדי לדאוג שהעובד יקבל הסבר על סיבת סיום העסקתו ותתאפשר לו הזכות לטעון להישארותו במשרה והשיב לטענות שבגינם הוא מיועד לפיטורים, למרות שהליך השימוע אינו מעוגן בחוק, הוא מוסדר בפסיקות רבות ומחייב גם במגזר הציבורי וגם במגזר הפרטי, החובה היא לקיים הליך שימוע הוגן ולא רק למראית עין לשם כך קיימים מספר חובות על המעביד בינהם החובה למסור הודעה בכתב על קיום השימוע למעביד, בהודעה זאת יש לציין את היכן ומתי יתקיים השימוע ובנוסף יש לציין בהודעה הכתובה את הסיבות בגינן מיועד העובד להיות מפוטר ולהוסיף מסמכים אם ישנם התומכים בנושא, כל זה כדי לאפשר לעובד להתכונן לשימוע ולסתור את הטענות נגדו כדי לשמור על משרתו, בזמן השימוע על המעסיק לאפשר לעובד להציג את טענותיו, את ל המתרחש בשימוע יש לתעד בפרוטוקול מסודר ומפורט שעותק ממנו יש למסור לעובד, לאחר קיום השימוע על המעסיק לקבל החלטה בנוגע לעתידו של העובד בתום לב וללא מניעים זרים ודעות קדומות ולמסור לעובד החלטה מנומקת בכתב.

עובד שלא זכה לזכות קיום שימוע או ששימוע התקיים לו שלא לפי הכללים הנ"ל זכאי לתבוע את זכויותיו אלה לשימוע הוגן בבית הדין לעבודה ואף לתבוע פיצויים בגין הליך לא תקין שהתקיים כנגדו.
את הודעת הפיטורים במידה והתקבלה כזאת לאחר שימוע על המעסיק למסור בכתב לעובד טרם מועד סיום העבודה, מועד ההודעה מראש תימסר לעובד בהתאם לוותק שלו במשרה ולתנאי השכר שלו באופן משתנה, למעסיק הזכות להודיע לעובד אם הוא רוצה שיגיע העובד לעבודה במועד ההודעה מראש או שהוא מוותר על שירותיו בזמן זה.

עשוי לעניין אותך, להלן רשימת נושאים עיקריים הקשורים לזכויות עובדים

בסיום ההעסקה יקיימו העובד והמעסיק סיכום תשלומים ופיצויים המגיעים לעובד, התחשבנות זאת תכלול את השכר שנותר לתשלום ובעיקר לתשלום פיצויים – פיצויי פיטורים – על פי חוק זכאי עובד שעבד למעלה משנה או (קרוב לשנה) ופוטר על ידי המעסיק לפיצויי פיטורים בסך של משכורת חודשית על כל שנת עבודה אותם יש לשלם בסיום יחסי העובד מעביד בין הצדדים והם יכללו תחשיב של כל זכויותיו של העובד כמו פדיון דמי חופשה, דמי הבראה ודמי מחלה בהתאם לשכרו ותנאי העסקתו של העובד.
כמו כן בעת סיום ההעסקה על המעביד למסור לעובד את כל המסמכים הרלוונטיים על העסקתו וסיום העסקתו ביניהם ניתן למצוא את הטפסים 161 /161א (המקנים זכאות לפטור ממס על פיצויי פיטורים), אישור על משך העבודה המגדיר תקופות זמן ליחסי העובד מעביד (התחלה, משך העבודה ומועד סיומה) , העברת בעלות על ביטוחים, קופת גמל, קרן השתלמו וכדומה ועוד.

הליך התפטרות


כאשר מבקש עובד להתפטר – לסיים את העסקתו מיוזמתו, בשונה מהליך פיטורים לא מתקיים שימוע, חלה עליו החובה ליידע את המעסיק מראש ובכתב, הודעה זאת הידועה בשם מכתב התפטרות תכלול את הודעתו למעסיק על סיום העבודה והמועד לסיומה, משך הזמן בין ההודעה לסיום העבודה בפועל משתנה בהתאם לתקופת ההעסקה ותנאי השכר, את ההודעה יש למסור על פי חוק כדי לאפשר למעסיק למצוא תחליף לעובד במשרתו מבלי שתיפגע תפוקת העבודה במשרה שהעובד מבקש לעזוב, בתקופה שבין ההודעה לבין המועד על העובד להמשיך למלא את תפקידו אלא אם המעסיק הודיע לו בכתב שהוא מוותר על שירותיו בתקופה זאת, בה הוא מקבל כמובן שכר.

ההבדל העיקרי בסיום העסקה בהתפטרות מאשר פיטורים הוא שאין חובה על המעסיק לשלם פיצויי פיטורים לעובד שביקש מיוזמתו להתפטר אלא אם הוסכם בין הצדדים מראש ובכתב שישולמו פיטורים גם במקרה של התפטרות.
כמובן שבלי קשר לפיצויים גם במקרה של התפטרות על הצדדים לסכם את כל הפרטים הכלכליים כמו במקרה של פיטורים (שכר, חישוב פדיון דמי מחלה, חופשה והבראה) ובנוסף על המעסיק להעביר לעובד את כל המסמכים הנוגע לעבודתו וסיומה.

בנוסף נהוג בעת סיום ההעסקה (בעיקר בעת התפטרות, אך לא רק) שהמעסיק כותב לעובד במידה וזה ביקש מכתב המלצה למשרות עתידיות, אך אין חובה חוקית לכתיבת המלצה זו.

Back to top button