fbpx

זכויות נשים בעבודה

חוק שוויון הזדמנויות נועד כדי להבטיח שמעסיק לא יפלה עובדות או נשים המבקשות להתקבל לעבודה רק כי הן נשים או בשל היותן בהריון או מתכננות להיכנס להריון.

זכויות נשים בעת הריון
על פי אותו חוק חל איסור על פיטורי אישה בהריון שעובדת באותו מקום חצי שנה או יותר אלא אם ניתן אישור מיוחד של משרד התמ"ת, כמו כן אסור להפלות אותה בקבלה לעבודה או להרע את תנאי העבודה שלה משום שהיא בהריון, אסור למנוע ממנה קידום, הכשרות מקצועיות, הטבות כספיות ועוד בשל ההריון, כמו כן חל איסור על מעסיקים להעביד נשים בהריון מהחודש החמישי להריון ואילך בשעות נוספות או בימי מנוחה שבועית, בנוסף רשאית עובדת לעדכן בכתב ומראש מעסיק שהיא אינה מעוניינת לעבוד בעבודה לילית החל מהחודש החמישית להריונה ועל המעסיק אסור לכפות זאת עליה.

עובדת שנמצאת בשמירת הריון למשך 302 יום או יותר זכאית לדמי גמלה מהביטוח הלאומי.

למעסיק אסור לפגוע בהיקף משרתה או בשכרה של עובדת הרה פרט למקרים חריגים.

זכויות נשים לאחר הלידה
כל עובדת שעבדה במשך שנה לכל הפחות אצל אותו המעסיק או באותו מקום העבודה זכאית לחופשת לידה בת 26 שבועות, עובדת שעובדת אצל אותו מעסיק או באותו מקום עבודה פחות מ 12 חודשים וילדה לאחר ה 1/1/17 זכאית ל15 שבועות של חופשת לידה. חשוב לשים לב שלא כל התקופות האמורות הנם חופשות בתשלום.
לאחר חופשת הלידה המדינה מסייעת לאמהות עובדות על ידי מימון מעונות יום או משפחתונים מוכרים, כמו כן על המעסיק להחזיר את העובדת ששבה מחופשת הלידה לאתה משרה ובאותה מסגרת ההעסקה ותנאים, פרט למקרים חריגים כמו שינויים ארגוניים במקום העבודה וכדומה.

כל עובדת שמועסקת במשך 174 שעות בחודש או יותר זכאית להיעדר מהעבודה לשעה אחת כל יום למשך 4 חודשים לאחר תום חופשת הלידה, זכות זאת מוענקת כדי שהאם תוכל להיניק, אך שמורה גם לנשים שאינן מיניקות.
לכל אישה הזכות לקבל פיצויי פיטורים מהמעסיק שלה במידה והתפטרה במשך מעבודתה תוך עד תשעה חודשים מהיום בו ילדה וזאת על מנת לטפל בילדה, אך יהיה עליה להמתין 90 מהיום בו הפסיקה לעבוד כדי שתוכל לממש את זכותה לדימ אבטלה.

ע"פ חוק יש לאפשר ייצוג הולם לנשים וגברים העובדים בשירות המדינה.

 

נקודות זיכוי במס לנשים עובדות
כל אישה עובדת (ישראלית ועובדת זרה) שמנוכה מהשכר של מס הכנסה זכאית לחצי נקודת זיכוי ממס הכנסה בשווי של כ 107 ש"ח בחודש, בכדי לממש זכות זאת עליה למלא טופס 101 במקום העבודה ולהגישו למעסיק שלה לפני סיום שנת המס זאת בנוסף ל 2.25 נקודות הזיכוי להן היא זכאית בשל היותה תושבת מדינת ישראל.

הטרדה מינית
על כל מעסיק חלה החובה על פי החוק למניעת הטרדה מינית לעשות את המיטב למניעת הטרדה מינית במקום העבודה, זאת על ידי הצגת תקנון למניעת הטרדה מינית במקום בולט (אם מועסקים למעלה מ 25 אנשים במקום העבודה) והבאת תוכנו לידיעת העובדים והמנהלים במקום העבודה וכן למנות אחראי ממונה על מניעת הטרדה מינית שיוצג ככזה בפני העובדים והמנהלים

העסקה בלילה
עובדת שבמסגרת העסקתה עובדת בשעות הלילה זכאית על פי חוק למנוחה של 12 שעות לכל הפחות בין שני משמרות, כמו כן, במידה ואין תחבורה ציבורית נגישה בשעות הלילה על המעסיק לדאוג לתחבורה עבור העובדת מביתה למקום העבודה/ממנו הביתה.
עובדת שנדרשת לעבוד בלילה במשרה שלא עבדו בה לילה בעבר רשאית להודיע למעסיק שלה בכתב כי אינה מסכימה לעבוד בלילה תוך עד 3 ימים מרגע בה התבקשה לעבוד בלילה.

עובדת במשרה לילית זכאית למשקה חם בזמן ההפסקה ולמקום מתאים למנוחה בזמן ההפסקה שלה מהמשמרת.

עובדת שמועסקת באולם או גם אירועים זכאית להסעה לביתה אם סיימה את עבודתה לאחר שעת הפסקת התחבורה הציבורית.

היעדרויות מותרות
לעובדת הרה העובדת במשרה של שבוע עבודה מלא עם ארבע שעות עבודה ביום או יותר רשאית להיעדר לצורכי בדיקות רפואיות למשך 40 שעות במשך כל ההריון וההיעדרות לא תנוכה משכרה.

במידה ומסגרת העסקתה היא בת פחות מארבע שעות עבודה ביום רשאית העובדת ל 20 שעות היעדרות לבדיקות רפואיות שלא ינוכו משכרה.

Back to top button