מאבק בהון השחור – קריאה ראשונה בכנסת

הצעת החוק של שר האוצר ורשות המסים למאבק בהון השחור אושרה בקריאה ראשונה בתאריך 13/10/2015
והנה ההודעה במלואה:
"מליאת הכנסת אישרה אמש (ג') פה אחד בקריאה ראשונה הצעת חוק הכוללת שורת תיקוני חקיקה שעניינם צמצום היקף העלמות המסים בישראל, שיפור וייעול גביית המסים, DSC_5388ומאבק בהון השחור. תיקוני החקיקה הכלולים בהצעת החוק, ובהם הפיכת עבירות מס חמורות לעבירות מקור לפי חוק איסור הלבנת הון וקביעת חובה להעברת מידע מגופים פיננסים לרשות המסים, שולבו בתחילה בהצעת חוק ההתייעלות הכלכלית (תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב לשנים 2015 ו-2016), אולם בתיאום בין הממשלה לכנסת, הוצאו ממנה עוד לפני הנחתם בכנסת, ומקודמים בהצעת חוק נפרדת.

במטרה להילחם בהון השחור, להעמיק את גביית המס ולצמצם העלמת הכנסות בידי עברייני מס מוצע, לערוך תיקונים בחוק איסור הלבנת הון, התש"ס-2000, כך שעבירות מס חמורות יהפכו לעבירות מקור, וכן ניתן יהיה להעביר מידע מהרשות לאיסור הלבנת הון באופן ישיר לרשות המסים בהתאם לקבוע בהצעת החוק. תיקון החוק מקודם בשיתוף ותמיכה של הרשות לאיסור הלבנת הון.

עוד מוצע, להוסיף חובת דיווח מיוחדת על גופים פיננסיים וסולקים, כך שנתונים על פעילותם של לקוחותיהם בכלל החשבונות העסקיים המנוהלים אצלם ידווחו באופן שוטף לרשות המסים. על פי הצעת החוק, גוף פיננסי וסולק ידווחו פעם בחודש על פעילות המתבצעת בחשבונות עסקיים המתנהלים אצלם. המידע שיועבר הינו: פרטי הזיהוי של בעל החשבון העסקי, פרטי הזיהוי של נהנה מהחשבון, אם קיים נהנה כאמור, וסך הסכומים אשר התקבלו בחשבון העסקי.

בנוסף, מוצע להסמיך את המנהל לדרוש מגוף פיננסי להעביר לו מידע לגבי קבוצה של לקוחות בעלי מאפיינים משותפים, זאת נוסף על העברת המידע השוטפת על ידי גופים פיננסיים מחשבונות עסקיים. דרישת מידע כאמור תתבסס על סממנים של החשבונות או של הלקוחות חברי הקבוצה, היוצרים חשד שלקוחות בקבוצה עברו על חוקי המס באופן שגורם לאבדן מס בהיקף שאינו מבוטל. בהצעת החוק מוצעים מנגנונים אשר יוודאו שהדרישות מכוח הסעיף לא מכבידות יתר על המידה על הגופים הפיננסיים וכן מנגנוני איזון ובקרה שנועדו לוודא כי דרישת המידע לא תפגע יתר על המידה בזכות לפרטיות ובהם, בין היתר, קביעה כי דרישות כאלה יישלחו למוסד הפיננסי רק לאחר שוועדה מיוחדת אשר תוקם לצורך זה, ובה שני עובדי רשות המסים שמונו בידי המנהל ונציג ציבור אחד אשר מונה בידי היועץ המשפטי לממשלה, אישרה שהדרישה עומדת בתנאי הסעיף ולאחר אישור כאמור של היועץ המשפטי לממשלה.

 

Back to top button