טפסי רשויות המיסים

להלן טפסים שכיחים של רשויות המיסים (מעמ, ביטוח לאומי ומס הכנסה)

מס ערך מוסף (מע"מ):

בקשה לרישום עוסק זר – טופס 22

טופס רישום כמלכר – טופס 24

טופס בקשה לביטול קנס – טופס 29

טופס פתיחת תיק במעמ – טופס 821

טופס פרטי עסק במעמ – טופס 822

הודעה על אי פעילות זמנית – טופס 823

הודעה על סגירת עסק טופס 18 להורדה

ניתן גם לראות רשימת טפסים מלאה של מס ערך מוסף בקישור הזה: טפסים מס ערך מוסף

ביטוח לאומי:

טופס פתיחת תיק עוסק פטור ביטוח לאומי 6101

 

מס הכנסה:

טופס פתיחת תיק עוסק פטור במס הכנסה טופס 5329

טופס ניכוי מס במקור טופס 2542

טופס 101 כרטיס עובד

 

רשימה מלאה של טפסי רשות המיסים:

מעבר לרשימה המלאה של טפסי רשות המיסים

 

להלן רשימה מלאה של טפסים

טופס מס הכנסה מספר 980א- בקשה לפי סעיף 103ט ו- 103א1(ב) לפקודה לאישור מראש מאת המנהל למיזוג חברות אחיות שלא בתום שנת המס- מסלול ירוק להורדה
בקשה לאישור ניכוי מס במקור לבעלי זכויות בחברה הנעברת ובקשה לרצף מס בהחלפת אופציות להורדה
טופס מס הכנסה מספר 980- בקשה לפי סעיף 103 ט לפקודה לאישור מראש מאת המנהל למיזוג חברה בת עם ולתוך חברת אם- מסלול ירוק להורדה
טופס מס הכנסה 973 – הודעה שנתית למפעל טכנולוגי לשנת המס להורדה
הודעה בדבר ביצוע השקעה מיועדת (טופס מ"ה 970) להורדה
הודעת מנהל רשות המסים בדבר בחירה בתשלום מס חברות בהתאם לתיקון לחוק לעידוד השקעות הון (הוראת שעה) להורדה
טופס 942 מיסוי בינלאומי – בקשה לרישום "מוסד פיננסי ישראלי שאינו מדווח" לצורך FATCA מוסד פיננסי שיש לו רק חשבונות בעלי ערך נמוך (״גמ״ח קטן״) להורדה
טופס 941 מיסוי בינלאומי – בקשה לרישום "מוסד פיננסי ישראלי שאינו מדווח" לצורך FATCA להורדה
טופס 940 מיסוי בינלאומי- בקשה לרישום במערכת דיווחי ה-FATCA להורדה
טופס מס הכנסה 928 – בקשה להחלטת מיסוי בהסכם ב"מסלול ירוק" בנושא: החלפת אופציות/מניות שהוקצו במסגרת עסקת מכירת מניות החברה להורדה
טופס מס הכנסה 927 – בקשה להחלטת מיסוי בהסכם ב"מסלול ירוק" בנושא: תכנית ESPP ללא נאמן להורדה
טופס מס הכנסה 926- בקשה להחלטת מיסוי בהסכם ב"מסלול ירוק" בנושא: תכנית ESPP עם נאמן להורדה
טופס מס הכנסה 924- בקשה להחלטת מיסוי ב"מסלול ירוק" בנושא: הצעת רכש חליפין רכישה עצמית של אגרות חוב הנסחרות בבורסה להורדה
טופס מספר 923 בקשה להחלטת מיסוי ב"מסלול ירוק" בנושא:מימוש נטו של אופציות לעובדים בחברה פרטית להורדה
בקשה להחלטת מיסוי ב"מסלול ירוק" בנושא:מנגנוני התאמה בשינויים בהון בחלוקת מניות הטבה ודיווידנדים להורדה
טופס מס הכנסה מספר 981א- בקשה לפי סעיף 103ט ו- 103א1(ב) לפקודה לאישור מראש מאת המנהל למיזוג חברות אחיות שלא בתום שנת המס- מסלול ירוק להורדה
בקשה מראש למנהל רשות המסים להחלפת מסלול אופציות ללא נאמן למסלול באמצעות נאמן להורדה
טופס מס הכנסה מספר 981- בקשה לפי סעיף 103 ט לפקודה לאישור מראש מאת המנהל למיזוג חברות אחיות- מסלול ירוק להורדה
בקשה מראש למנהל רשות המסים להחלפת מסלול אופציות 3(ט) למסלול 102 הוני באמצעות נאמן להורדה
חישוב הניכוי למחזיקים ביחידות השתתפות בשותפות לחיפושי נפט או חישוב המס במכירת יחידות השתתפות בשותפות לחיפושי נפט להורדה
קיום הוראות סעיף 18א' לחוק בשנת המס להורדה
דו"ח על ביצוע השקעות במפעל מוטב שהוא מפעל תעשייתי/בית מלון לשנת המס 2011 להורדה
אישור ניכוי מס במקור על רווח הון מניירות ערך להורדה
חישוב הניכוי למחזיקים ביחידות השתתפות בשותפות לחיפושי נפט או חישוב המס במכירת יחידות השתתפות בשותפות לחיפושי נפט להורדה
בקשה לפי סעיף 104ח(ב)(1)(ה) לפקודה לאישור מראש מאת המנהל כי החלפת מניות של חברה פרטית עומדת בתנאים הקבועים בסעיף 104ח לפקודה להורדה
אישור על תשלומי עמלת ביטוח להורדה
טופס מספר 913 מס הכנסה עמידה בתנאים לקבלת מעמד כתושב ישראל לראשונה וכתושב חוזר ותיק – מסלול ירוק להורדה
אישור שנתי על נכוי מס הכנסה מתשלומים המחייבים נכוי מס במקור להורדה
בקשה להחלטת מיסוי בהסכם ב"מסלול ירוק" בנושא: מימוש נטו של אופציות לעובדים (Net Exercise) להורדה
הצהרת בעלת המניות על זכאותו לדיבידנד מוטב בהתאם להוראת שעה לעניין סעיף 125ב להורדה
בקשה להחלטת מיסוי בהסכם ב"מסלול ירוק" בנושא: תמחור מחדש של אופציות לעובדים להורדה
נספח לדוח על ניכויים מדיבידנד/ריבית על אגרות חוב להורדה
חוק לעידוד השקעות הון הודעה בדבר החלת הוראות מפעל מועדף לפי סימן ב1 או ב2 לפרק השביעי בחוק לעידוד השקעות הון התשי"ט-1959 להורדה
בקשה להחלטת מיסוי בהסכם ב"מסלול ירוק" בנושא: חישוב שיעור ניכיון משוקלל להורדה
בקשה להחלטת מיסוי בהסכם ב"מסלול ירוק" בנושא: הקצאת יחידת למניה-RSU להורדה
בקשה להחלטת מיסוי בהסכם ב"מסלול ירוק" בנושא: קביעת מחיר מקורי ויום רכישה בעת קבלת נכס חו"ל Step Up להורדה
בקשה להחלטת מיסוי בהסכם ב"מסלול ירוק" בנושא: מיזוג קרנות נאמנות פטורות להורדה
בקשה להחלטת מיסוי בהסכם ב"מסלול ירוק" בנושא: מיזוג קרנות נאמנות חייבות להורדה
טופס מס הכנסה מספר 902 – אישור למפעל המוכר רכיב למפעל אחר לצורך קיום הוראות סעיף 18א' לחוק להורדה
בקשה לקבלת טופס 50 לפרויקט להורדה
בקשה לקבלת טופס 50 לפרויקט להורדה
מכתב בנושא טופס 7016 ו-7017 בקשה לקבלת טופס 50 כללי להורדה
בקשה לקבלת טופס 50 כללי להורדה
נספח לטופס הדו"ח השנתי ליחיד ולחברה לשנת המס 2006 להורדה
נספח לטופס הדו"ח השנתי ליחיד ולחברה לשנת המס 2007 להורדה
נספח לטופס הדו"ח השנתי ליחיד ולחבר בני אדם לשנת המס 2008 – נתוני הדוחות הכספיים מאזן רווח והפסד ודו"ח ההתאתמה למס להורדה
נספח לטופס הדו"ח השנתי ליחיד ולחבר בני אדם לשנת המס 2009 – נתוני הדוחות הכספיים מאזן רווח והפסד ודו"ח ההתאתמה למס להורדה
דברי הסבר לנספח לטופס הדו"ח השנתי ליחיד ולחבר בני אדם לשנת המס 2009 – נתוני הדוחות הכספיים מאזן רווח והפסד ודו"ח ההתאתמה למס להורדה
נספח לטופס הדו"ח השנתי ולחבר בני אדם לשנת המס 2010 להורדה
דו"ח על ניכויים ומידיבדנד/מריבית על אגרות חוב להורדה
טבלת שינויים לנספח לטופס הדו"ח השנתי ולחבר בני אדם לשנת המס 2011 להורדה
כרטיס רישום תשלומים וניכויים במקור להורדה
נספח לטופס הדו"ח השנתי ולחבר בני אדם לשנת המס 2011 להורדה
טופס מס הכנסה 7503- אישור פקיד השומה להקטנת הסכום הקובע מההוראה הבלתי חוזרת להורדה
דברי הסבר לנספח לטופס הדו"ח השנתי ולחבר בני אדם לשנת המס 2011 להורדה
טופס מס הכנסה 7502- אישור הבנק לקבלת ההוראות הבלתי חוזרות להורדה
טופס מס הכנסה 7501- "כתב הוראות בלתי חוזרות" להורדה
דיווח על סיום בניית פרויקט להורדה
6111 דברי הסבר לנספח לטופס הדוח השנתי ליחיד ולחבר בני אדם לשנת המס 2013 נתנוני הדוחות הכספיים מאזן רווח והפסד ודוח ההתאמה למס להורדה
טופס מס הכנסה 5906 הצהרה בדבר קבלת "תשלום נגזר" ובקשה להקטנת שיעור ניכוי היטל במקור להורדה
דברי הסבר לנספח לטופס הדו"ח השנתי ולחבר בני אדם -טופס מספר 6111-לשנת המס 2014 להורדה
נספח לטופס הדוח השנתי ליחיד ולחבר בני אדם לשנת המס 2014 נתוני הדוחות הכספיים מאזן רווח והפסד ודוח ההתאמה למס להורדה
נספח לטופס הדוח השנתי ליחיד ולחבר בני אדם לשנת המס 2015 נתוני הדוחות הכספיים מאזן רווח והפסד ודוח ההתאמה למס להורדה
נספח לטופס הדוח השנתי ליחיד ולחבר בני אדם לשנת המס 2016 נתוני הדוחות הכספיים מאזן רווח והפסד ודוח ההתאמה למס להורדה
טופס מס הכנסה מספר 6111- נספח לטופס הדו"ח השנתי ליחיד ולחבר בני אדם לשנת המס 2017 להורדה
דוח מרכז לשנת המס להורדה
פירוט השקעות מזכות להורדה
השקעה מזכה בחברת מטרה להורדה
ייחוס הוצאות מו"פ בחברת מטרת להשקעה מזכה להורדה
טופס 5914 מס הכנסה לשנת 2016 בנושא – נספח ב לדוח רווחי יתר של בעל זכות לניצול משאב טבע להורדה
טופס 5912 מס הכנסה לשנת 2016 בנושא – דוח רווחי יתר של בעל זכות לניצול משאב טבע להורדה
טופס 5911 מס הכנסה לשנת 2016 בנושא – פתיחת תיק לבעל זכות לניצול משאב טבע להורדה
נספח לטופס הדוח השנתי ליחיד ולחבר בני אדם לשנת המס 2012 נתוני הדוחות הכספיים מאזן רווח והפסד ודוח ההתאמה למס להורדה
דו"ח על תשלום "תשלום נגזר" וניכוי היטל במקור להורדה
6111 דברי הסבר לנספח לטופס הדו"ח השנתי ליחיד ולחבר בני אדם לשנת המס 2012- נתוני הדוחות הכספיים מאזן רווח והפסד ודו"ח ההתאמה למס להורדה
טופס מס הכנסה 5907 דו"ח על תשלום "תשלום נגזר" וניכוי היטל במקור להורדה
נספח לטופס הדוח השנתי ליחיד ולחבר בני אדם לשנת המס 2013 נתנוני הדוחות הכספיים מאזן רווח והפסד ודוח ההתאמה למס להורדה
הצהרה בדבר קבלת "תשלום נגזר" ובקשה להקטנת שיעור ניכוי היטל במקור להורדה
טופס מס הכנסה 5524 נספח ג'(2) לטופס הדו"ח השנתי על שותפות נפט-רווח הון מניירות ערך סחירים לשנת המס 2016 להורדה
טופס מס הכנסה 5905 בקשה למינוי שותף מנהל להורדה
בקשה למינוי שותף מנהל להורדה
טופס מס הכנסה 5523 נספח ג'(1) לטופס הדו"ח השנתי על שותפות נפט-רווח הון מניירות ערך סחירים לשנת המס 2016 להורדה
פתיחת תיק למקבל "תשלום נגזר" להורדה
נספח ג' לטופס הדו"ח השנתי על שותפות נפט-רווח הון מניירות ערך סחירים לשנת המס 2015 להורדה
טופס מס הכנסה 5904 פתיחת תיק למקבל "תשלום נגזר" להורדה
טופס מס הכנסה 5522 נספח ג' לטופס הדו"ח השנתי על שותפות נפט-רווח הון מניירות ערך סחירים לשנת המס 2016 להורדה
טופס מס הכנסה 5903 פתיחת תיק לבעל זכות נפט של מיזם נפט להורדה
פתיחת תיק לבעל זכות נפט של מיזם נפט להורדה
טופס מס הכנסה 5902 פתיחת תיק לזכות נפט של מיזם נפט להורדה
פתיחת תיק לזכות נפט של מיזם נפט- בקשה להכרה בשותף מדווח להורדה
דו"ח מקדם היטל ודו"ח רווחי נפט של זכות נפט של מיזם נפט בשנת המס 2015 להורדה
טופס מס הכנסה 5901 דו"ח מקדם היטל ודו"ח רווחי נפט של זכות נפט של מיזם נפט בשנת המס 2016 להורדה
נספח ד' לטופס הדו"ח השנתי על שותפות נפט להורדה
טופס מס הכנסה 5526 נספח ד' לטופס הדו"ח השנתי לשותפות נפט – הכנסות מחו"ל ומס ששולם עליהן להורדה
טופס עזר לנספח ג'(2) לחישוב לרווח או הפסד ריאלי ממניות שליטה-חישוב "רווח פטור" או "הפסד מחושב" להורדה
טופס מס הכנסה 5525 טופס עזר לנספח ג'(2) לדוח השנתי לשותפות נפט – לחישוב לרווח או הפסד ריאלי ממניות שליטה להורדה
נספח ג'(2) לטופס הדו"ח השנתי על שותפות נפט-רווח הון מניירות ערך סחירים לשנת המס 2015 להורדה
טופס מס הכנסה 5524 נספח ג'(2) לטופס הדו"ח השנתי על שותפות נפט-רווח הון מניירות ערך סחירים לשנת המס 2016 להורדה
טופס מס הכנסה 510 – הצהרה בדבר החלת מודול קבצים במבנה אחיד להורדה
בקשה להנפקת סיסמה למענה הטלפוני רשות המסים להורדה
בקשה לאישור לפי סעיף 50 לחוק מס שבח מקרקעין תשכ"ג-1963 להורדה
פרטים על הכנסות ונכסים מחו"ל בלבד להורדה
דו"ח פרטים אישיים והצהרה על מקורות הכנסה להורדה
בקשה להכרה כמוסד ציבורי סעיף 46 להורדה
טופס מס הכנסה 515 – בקשה בדבר אי משלוח עותק של תוכנה להורדה
טופס מס הכנסה 513 – בקשה לרישום תוכנה לניהול מערכת חשבונות ממוחשבת להורדה
טופס מס הכנסה 512 – הצהרה בדבר לקוח יחיד להורדה
טופס מס הכנסה 511 – טופס נילווה לבקשה לרישום תוכנה להורדה
טופס מס הכנסה 510 – הצהרה בדבר החלת מודול קבצים במבנה אחיד להורדה
בקשה להנפקת סיסמה למענה הטלפוני רשות המסים להורדה
אישור על קיום/אי קיום תיק במס הכנסה להורדה
בקשת הצטרפות לגבייה מרוכזת להורדה
הודעה על מכירת נכס וחישוב המס המגיע לשנת המס 2015 להורדה
הסדר "גבייה מרוכזת" -בקשת הצטרפות להורדה
טופס מס הכנסה 5521 שותפות נפט הודעה על מכירת נכס וחישוב המס המגיע לשנת המס 2016 להורדה
הוראה לחיוב חשבון לתשלום מע"מ מס הכנסה ניכויים ומס רכוש באמצעות מייצגים להורדה
דין וחשבון על הכנסות שותפות נפט בארץ ובחו"ל בשנת המס 2015 להורדה
רישום גמ"ח לצורך דיווח FATCA/הסכם יישום להורדה
דרישת פרטים בדבר סגירת עסק/מישלח יד להורדה
טופס מס הכנסה מספר 4442- הצהרה בדבר אישור לביצוע החזר מס לחשבון בנק של נישומים גרושים/פרודים להורדה
טופס בלו 30 דיווח בגין חוות דעת להורדה
בקשה לרישום כיועץ מס להורדה
בקשה לאישור תקופת שומה מיוחדת להורדה
הודעת חברה על הפסקת ההכרה בה כחברה משפחתית להורדה
הודעת חברה משפחתית על החלפת נישום מייצג בחברה להורדה
בקשה להכרה בחברה משפחתית ע"פ סעיף 64א' לפקודת מס הכנסה להורדה
דרישת פרטים בדבר סגירת עסק/מישלח יד להורדה
טופס מס הכנסה מספר 4442- הצהרה בדבר אישור לביצוע החזר מס לחשבון בנק של נישומים גרושים/פרודים להורדה
בקשה לפטור/הקטנה של ניכוי במקור להורדה
הצהרה בדבר פרודים שחזרו לחיות במשותף להורדה
הצהרה בדבר תשלום לתושב חוץ ובקשה להקטנת ניכוי ממס במקור להורדה
הצהרה בדבר נשואים החיים בנפרד להורדה
בקשה לחלוקת הכנסות חברות בית בהתאם לסעיף 64 לפקודת מס הכנסה להורדה
פתיחת תיק לתאגיד במ"ה ו/או ניכויים ולדיווח FATCA/הסכם יישום להורדה
הצהרה על בעלות משותפת בחשבון בנק להורדה
הודעה הצהרה בדבר בחירת "בן זוג רשום" להורדה
הצהרה בדבר קביעת "בן זוג רשום" להורדה
הודעה והצהרה לחישוב נפרד של המס על הכנסת בני-זוג להורדה
בקשה לרישום ייצוג ראשי / מתן ייפוי כוח באמצעות מחשב שע"מ – ייצוג ראשי להורדה
בקשת "עמית מוטב" לקבלת הטבות מס בשל סכומים ששילם עבור ילדו לקופת גמל/ביטוח חיים לשנת המס 2009 להורדה
בקשה לרישום ייצוג ראשי / מתן ייפוי כוח באמצעות מחשב שע"מ – ייצוג ראשי להורדה
בקשת "עמית מוטב" לקבלת הטבות מס בשל סכומים ששילם עבור ילדו לקופת גמל/ביטוח חיים לשנת המס 2009 להורדה
הקטנה או ביטול מקדמות ע"י מייצג להורדה
החלטת מייצג בענין גובה דרישת המקדמות להורדה
בקשה לביטול/הקטנה מקדמות להורדה
אישור מסירת מידע להורדה
בקשה לקביעת אחוזי נכות לצורך פטור ממסים להורדה
הנחיות לקבלת הפנייה לוועדה רפואית לקביעת אחוזי נכות להורדה
פרטים לקביעת זכאות להטבה להקטנת עלויות השכר למעביד תושב אילת להורדה
טופס בקשה לקיבוע זכויות לפי סעיף 9א לפקודה להורדה
הודעת על חזרה מרצף פיצויים/קיצבה להורדה
הודעת שאירים על הפסקת עבודה עקב מוות להורדה
הודעת עובד עקב פרישה מעבודה – החל מחודש אוקטובר 2006 להורדה
הודעת מעביד על פרישה מעבודה של עובד להורדה
בקשה להגבלת העברת מידע לבנקים להורדה
בקשת עמית מקופת גמל למשיכת כספי תגמולים ללא ניכוי מס להורדה
הצהרה על זכאות לפטור מניכוי מס במקור בגין ריבית ורווחים אחרים שמושך עמית מקופת גמל לתגמולים להורדה
בקשת עמית מפקיד השומה למשיכת כספי תגמולים ללא ניכוי מס להורדה
בקשה לפטור ממס להורדה
חישוב המחיר המקורי של המניות שהיו בבעלותי במועד העברת הנכסים מ"חברה המעבירה" ל-"חברה האחות" להורדה
בקשת "עמית מוטב" לקבלת הטבות מס בשל סכומים ששילם עבור ילדו לקופת גמל/ביטוח חיים לשנת המס 2010 להורדה
העברת נכס/ים מאדם ברי פחת ע"י מס' יחידים להורדה
בקשת "עמית מוטב" לקבלת הטבות מס בשל סכומים ששילם עבור ילדו לקופת גמל/ביטוח חיים לשנת המס 2011 להורדה
העברת נכס/ים בבעלות שותפות או בבעלות משותפת לחברה להורדה
בקשת עמית מוטב לקבלת הטבות מס בשל סכומים ששילם עבור ילדו לקופת גמל / ביטוח חיים שנת 2012 להורדה
טופס מ"ה 158 בקשת עמית מוטב לקבלת הטבות מס בשל סכומים ששילם עבור ילדו לקופת גמל / ביטוח חיים שנת 2013 להורדה
בקשת עמית מוטב לקבלת הטבות מס בשל סכומים ששילם עבור ילדו לקופת גמל/ביטוח חיים לשנת המס 2015 להורדה
הודעה על פרטי נאמנות להורדה
בקשת עמית מוטב לקבלת הטבות מס בשל סכומים ששילם עבור ילדו לקופת גמל/ביטוח חיים לשנת המס 2016 להורדה
טופס מס הכנסה מס' 158 בקשת "עמית מוטב" לקבלת הטבות מס בשל סכומים ששילם עבור ילדו לקופת גמל/ביטוח חיים לשנת המס 2017 להורדה
הודעה על בחירה במסלול מיסוי בנאמנות נהנה תושב ישראל שהיא נאמנות קרובים -באנגלית להורדה
הודעה על בחירה במסלול מיסוי בנאמנות נהנה תושב ישראל שהיא נאמנות קרובים להורדה
הודעה על חברה להחזקת נכסי נאמנות-באנגלית להורדה
הודעה על חברה להחזקת נכסי נאמנות לפי סעיף 75ג לפקודת מס הכנסה להורדה
פתיחת תיק לנאמנות במס הכנסה להורדה
Form no' 152 – Opening of trust income tax file להורדה
בקשה לפטור ממס להורדה
חישוב המחיר המקורי של המניות שהיו בבעלותי במועד העברת הנכסים מ"חברה המעבירה" ל-"חברה האחות" להורדה
הודעה בדבר בחירת יוצר מייצג נהנה מייצג- אנגלית (נאמנות) להורדה
הצהרה על נאמנות נהנה תושב חוץ להורדה
הודעה על חלוקות שקיבל נהנה לשנת המס 2013 ואילך להורדה
הודעה על חלוקות שקיבל נהנה להורדה
הודעה על ייחוס הכנסות ליוצר בנאמנות תושבי ישראל או על ייחוס הכנסות לנהנה בנאמנות לפי צוואה להורדה
הצהרה על החזקה בחבר בני אדם תושב חוץ להורדה
הודעה על ייחוס הכנסות ליוצר בנאמנות תושבי ישראל או על ייחוס הכנסות לנהנה בנאמנות לפי צוואה -באנגלית להורדה
הודעה על יצירת נאמנות או הקניה לנאמנות -באנגלית להורדה
טופס מ"ה 147 הודעה על יצירת נאמנות או על הקניה לנאמנות להורדה
הודעה בדבר בחירת יוצר מייצג נהנה מייצג- אנגלית (נאמנות) להורדה
הצהרה על נאמנות נהנה תושב חוץ להורדה
הודעה בדבר בחירת יוצר מייצג / נהנה מייצג (נאמנות) להורדה
העברת נכס/ים מאדם לחברה להורדה
הצהרה על נאמנות נהנה תושב חוץ -באנגלית להורדה
הודעה על העברת נכס/ים לחברה להורדה
הודעה על פרטי נאמנות -באנגלית להורדה
הצהרה על נאמנות בלתי הדירה להורדה
הצהרה על נאמנות בלתי הדירה -באנגלית להורדה
טופס 1401 נספח א להודעה והצהרה בהתאם לחוק לעידוד השקעה באנרגיות מתחדשות (הטבות מס בשל הפקת חשמל מאנרגיה מתחדשת) התשע״ז – 2016 להורדה
טופס מ"ה 1400 – בהתאם לחוק לעידוד השקעה באנרגיות מתחדשות (הטבות מס בשל הפקת חשמל מאנרגיה מתחדשת) התשע״ז – 2016 להורדה
עדכון כתובות וענפי כלכלה להורדה
טופס מס' 1399י- הודעה על מכירת הנכס וחישוב המס המגיע לשנת המס 2016 – דיווח ליחיד בלבד להורדה
הודעה על ייחוס הכנסות לנהנה בעקבות חלוקה בנאמנות תושבי ישראל נהנה תושב ישראל או בנאמנות לפי צוואה להורדה
טופס מס' 1399י- הודעה על מכירת הנכס וחישוב המס המגיע לשנת המס 2015 – דיווח ליחיד בלבד להורדה
הודעה על ייחוס הכנסות לנהנה בעקבות חלוקה להורדה
הודעה על רווח הון לחברה לשנת מס 2010 להורדה
הודעה על ייחוס הכנסות לנהנה בעקבות חלוקה-באנגלית להורדה
הודעה על מכירת הנכס וחישוב המס המגיע לשנת המס 2012 – דיווח לחבר בני אדם בלבד להורדה
הצהרה על נאמנות בלתי הדירה להורדה
הצהרה על נאמנות בלתי הדירה -באנגלית להורדה
טופס 1401 נספח א להודעה והצהרה בהתאם לחוק לעידוד השקעה באנרגיות מתחדשות (הטבות מס בשל הפקת חשמל מאנרגיה מתחדשת) התשע״ז – 2016 להורדה
טופס מ"ה 1400 – בהתאם לחוק לעידוד השקעה באנרגיות מתחדשות (הטבות מס בשל הפקת חשמל מאנרגיה מתחדשת) התשע״ז – 2016 להורדה
עדכון כתובות וענפי כלכלה להורדה
טופס מס' 1399י- הודעה על מכירת הנכס וחישוב המס המגיע לשנת המס 2016 – דיווח ליחיד בלבד להורדה
טופס מ"ה 1399ח- הודעה על מכירת נכס וחישוב המס המגיע לשנת המס 2016 – דיווח לחבר בני אדם בלבד להורדה
דו"ח תאום אינפלציוני לפי פרק ג' לחוק יחיד ושותפות לשנת המס 2003 להורדה
דו"ח תאום אינפלציוני לפי פרק ג' לחוק יחיד ושותפות לשנת המס 2004 להורדה
דו"ח תאום אינפלציוני לפי פרק ג' לחוק יחיד ושותפות לשנת המס 2005 להורדה
דו"ח תאום אינפלציוני לפי פרק ג' לחוק יחיד ושותפות לשנת המס 2006 להורדה
דו"ח תאום אינפלציוני לפי פרק ג' לחוק יחיד ושותפות לשנת המס 2007 להורדה
הודעה על רווח הון וחישוב המס המגיע לשימוש עד שנת 2002 להורדה
הצהרה על עסקאות בינלאומיות להורדה
טופס מ"ה 1399ח- הודעה על מכירת נכס וחישוב המס המגיע לשנת המס 2015 – דיווח לחבר בני אדם בלבד להורדה
טופס מס הכנסה מס' 137 דין וחשבון שנתי מקוצר ליחיד בעל עסק קטן לשנת המס 2017 להורדה
הודעה על רווח הון וחישוב המס המגיע להורדה
דו"ח על תשלומים וניכוי המס המיוחד בתקופת בחירות להורדה
הודעה על רווח הון וחישוב המס המגיע לשנת המס 2006 להורדה
הודעה על רווח הון וחישוב המס המגיע לשנת המס 2007 להורדה
הודעה על רווח הון וחישוב המס המגיע לשנת המס 2008 להורדה
דו"ח תאום אינפלציוני לפי פרק ג' לחוק יחיד ושותפות לשנת המס 2003 להורדה
דו"ח תאום אינפלציוני לפי פרק ג' לחוק יחיד ושותפות לשנת המס 2004 להורדה
דו"ח תאום אינפלציוני לפי פרק ג' לחוק יחיד ושותפות לשנת המס 2005 להורדה
דו"ח תאום אינפלציוני לפי פרק ג' לחוק יחיד ושותפות לשנת המס 2006 להורדה
דו"ח תאום אינפלציוני לפי פרק ג' לחוק יחיד ושותפות לשנת המס 2007 להורדה
הודעה על רווח הון וחישוב המס המגיע לשימוש עד שנת 2002 להורדה
דו"ח שנתי לשכירים בקשה להחזר מס לשנת המס 2010 להורדה
דו"ח שנתי לשכירים בקשה להחזר מס לשנת המס 2012 להורדה
דו"ח שנתי לשכירים בקשה להחזר מס לשנת המס 2013 להורדה
דו"ח שנתי לשכירים בקשה להחזר מס לשנת המס 2011 להורדה
דו"ח שנתי לשכירים בקשה להחזר מס לשנת המס 2014 להורדה
טופס 135 דו"ח שנתי לשכירים בקשה להחזר מס לשנת המס 2015 להורדה
טופס 135 דו"ח שנתי לשכירים בקשה להחזר מס לשנת המס 2016 להורדה
טופס מס הכנסה מס' 1348 הצהרת תושבות לשנת המס 2017 להורדה
דו"ח שנתי לשכירים בקשה להחזר מס לשנת המס 2003 להורדה
דיווח על נושא משרה בכירה או עובד בתאגיד פיננסי שעלות השכר שלו עולה על התקרה לתשלום להורדה
דו"ח שנתי לשכירים בקשה להחזר מס לשנת המס 2004 להורדה
דו"ח שנתי לשכירים בקשה להחזר מס לשנת המס 2005 להורדה
דו"ח שנתי לשכירים בקשה להחזר מס לשנת המס 2006 להורדה
דיווח בגין נקיטת עמדה חייבת בדיווח להורדה
דו"ח שנתי לשכירים בקשה להחזר מס לשנת המס 2007 להורדה
דו"ח שנתי לשכירים בקשה להחזר מס לשנת המס 2008 להורדה
דו"ח שנתי לשכירים בקשה להחזר מס לשנת המס 2009 להורדה
דו"ח שנתי לשכירים בקשה להחזר מס לשנת המס 2010 להורדה
דו"ח שנתי לשכירים בקשה להחזר מס לשנת המס 2012 להורדה
דו"ח שנתי לשכירים בקשה להחזר מס לשנת המס 2013 להורדה
הפסדים מועברים לשנת המס 2013 להורדה
נספח לדוח השנתי לטפסים 1214 1301 – הפסדים מועברים להורדה
טופס 1344 הפסדים מועברים לשנת המס 2015 להורדה
טופס 1344 הפסדים מועברים לשנת המס 2016 להורדה
טופס מס הכנסה מס' 1344 נספח לדו"ח השנתי (לטפסים 1214 1301) הפסדים מועברים להורדה
נספח לדו"ח השנתי-ניכוי נוסף בשל פחת לשנת המס 2008 להורדה
נספח לדו"ח השנתי-ניכוי נוסף בשל פחת לשנת המס 2009 להורדה
טופס מס הכנסה מספר 1345- דיווח בגין חוות דעת כאמור בסעיף 131 ד לפקודת מס הכנסה (נוסח חדש) התשכ“א – 1961 להורדה
הפסדים מועברים לשנת המס 2009 להורדה
הפסדים מועברים לשנת המס 2010 להורדה
הפסדים מועברים לשנת המס 2011 להורדה
הפסדים מועברים לשנת המס 2012 להורדה
הפסדים מועברים לשנת המס 2013 להורדה
נספח לדוח השנתי לטפסים 1214 1301 – הפסדים מועברים להורדה
טופס 1344 הפסדים מועברים לשנת המס 2015 להורדה
טופס 1344 הפסדים מועברים לשנת המס 2016 להורדה
טופס מס הכנסה מס' 1344 נספח לדו"ח השנתי (לטפסים 1214 1301) הפסדים מועברים להורדה
נספח לדו"ח השנתי-ניכוי נוסף בשל פחת לשנת המס 2008 להורדה
נספח לדו"ח השנתי-ניכוי נוסף בשל פחת לשנת המס 2009 להורדה
חישוב הכנסה בגין תשלומים עודפים של מעביד לקרן השתלמות וקופ"ג לשנת המס 2008 להורדה
חישוב הכנסה בגין תשלומים עודפים של מעביד לקרן השתלמות וקופ"ג לשנת המס 2009 להורדה
חישוב הכנסה בגין תשלומים עודפים של מעביד לקרן השתלמות וקופ"ג לשנת המס 2010 להורדה
חישוב הכנסה בגין תשלומים עודפים של מעביד לקרן השתלמות וקופ"ג לשנת המס 2011 להורדה
נספח לדוח השנתי לטפסים 1214 1301 – ניכוי נוסף בשל פחת להורדה
חישוב הכנסה בגין תשלומים עודפים של מעביד לקרן השתלמות וקופ"ג לשנת המס 2012 להורדה
נספח לדו"ח השנתי – ניכוי נוסף בשל פחת לשנת המס 2015 להורדה
טופס מ"ה 134 חישוב הכנסה בגין תשלומים עודפים של מעביד לקרן השתלמות וקופ"ג לשנת המס 2013 להורדה
חישוב הכנסה בגין תשלומים עודפים של מעביד לקרן השתלמות וקופ"ג לשנת המס 2009 להורדה
חישוב הכנסה בגין תשלומים עודפים של מעביד לקרן השתלמות וקופ"ג לשנת המס 2010 להורדה
חישוב הכנסה בגין תשלומים עודפים של מעביד לקרן השתלמות וקופ"ג לשנת המס 2011 להורדה
נספח לדוח השנתי לטפסים 1214 1301 – ניכוי נוסף בשל פחת להורדה
חישוב הכנסה בגין תשלומים עודפים של מעביד לקרן השתלמות וקופ"ג לשנת המס 2012 להורדה
נספח לדו"ח השנתי – ניכוי נוסף בשל פחת לשנת המס 2015 להורדה
טופס מ"ה 134 חישוב הכנסה בגין תשלומים עודפים של מעביד לקרן השתלמות וקופ"ג לשנת המס 2013 להורדה
נספח לדו"ח השנתי – ניכוי נוסף בשל פחת לשנת המס 2016 להורדה
חישוב הכנסה בגין תשלומים עודפים של מעביד לקרן השתלמות וקופ"ג לשנת המס 2015 להורדה
תקנות מס הכנסה (פחת) – פרטים על נכסים שניתן לתבוע עבורם פחת להורדה
טופס מס הכנסה מספר 1343- נספח לדו"ח השנתי (לטפסים 1214 1301) ניכוי נוסף בשל פחת להורדה
הסבר למילוי טופס:דין וחשבון לנאמן בנאמנות על הכנסות בארץ ובחו"ל בשנת המס 2006 ו-2007 להורדה
טופס עזר לנספח ג(2) לחישוב רווח או הפסד ריאלי ממניות שליטה לשנת המס 2008 להורדה
דין וחשבון לנאמן בנאמנות על הכנסות בארץ ובחו"ל בשנת המס 2006 להורדה
דין וחשבון לנאמן בנאמנות על הכנסות בארץ ובחו"ל בשנת המס 2007 להורדה
דין וחשבון לנאמן בנאמנות על הכנסות בארץ ובחו"ל בשנת המס 2008 להורדה
דין וחשבון לנאמן בנאמנות על הכנסות בארץ ובחו"ל בשנת המס 2009 להורדה
דין וחשבון לנאמן בנאמנות על הכנסות בארץ ובחו"ל בשנת המס 2010 להורדה
דין וחשבון לנאמן בנאמנות על הכנסות בארץ ובחו"ל בשנת המס 2011 להורדה
דין וחשבון לנאמן בנאמנות על הכנסות בארץ ובחו"ל בשנת המס 2012 להורדה
טופס מס הכנסה מס' 134 חישוב ההכנסה בגין תשלומים עודפים של מעביד לקרן השתלמות וקופת גמל וחישוב ההוצאה המותרת בגין רכישת ביטוח מפני אובדן להורדה
טופס עזר לנספח ג(2) לחישוב רווח או הפסד ריאלי ממניות שליטה לשנת המס 2007 להורדה
הסבר למילוי טופס:דין וחשבון לנאמן בנאמנות על הכנסות בארץ ובחו"ל בשנת המס 2006 ו-2007 להורדה
טופס עזר לנספח ג(2) לחישוב רווח או הפסד ריאלי ממניות שליטה לשנת המס 2008 להורדה
דין וחשבון לנאמן בנאמנות על הכנסות בארץ ובחו"ל בשנת המס 2006 להורדה
דין וחשבון לנאמן בנאמנות על הכנסות בארץ ובחו"ל בשנת המס 2007 להורדה
דין וחשבון לנאמן בנאמנות על הכנסות בארץ ובחו"ל בשנת המס 2008 להורדה
דין וחשבון לנאמן בנאמנות על הכנסות בארץ ובחו"ל בשנת המס 2009 להורדה
דין וחשבון לנאמן בנאמנות על הכנסות בארץ ובחו"ל בשנת המס 2010 להורדה
דין וחשבון לנאמן בנאמנות על הכנסות בארץ ובחו"ל בשנת המס 2011 להורדה
דין וחשבון לנאמן בנאמנות על הכנסות בארץ ובחו"ל בשנת המס 2012 להורדה
נספח ג(2) לטופס דו"ח השנתי רווח הון מניירות ערך סחירים לשנת המס 2008 להורדה
נספח ג(2) לטופס דו"ח השנתי רווח הון מניירות ערך סחירים לשנת המס 2009 להורדה
נספח ג(2) לטופס דו"ח השנתי רווח הון מניירות ערך סחירים לשנת המס 2010 להורדה
נספח ג(2) לטופס דו"ח השנתי רווח הון מניירות ערך סחירים לשנת המס 2011 להורדה
נספח ג(2) לטופס הדוח השנתי רווח הון מניירות ערך לסחירים לשנת המס 2012 להורדה
נספח ג(2) לטופס הדוח השנתי רווח הון מניירות ערך לסחירים לשנת המס 2013 להורדה
נספח ג(2) לטופס הדוח השנתי רווח הון מניירות ערך לסחירים לשנת המס 2014 להורדה
נספח ג(2) לטופס הדוח השנתי רווח הון מניירות ערך לסחירים לשנת המס 2015 להורדה
נספח ג(2) לטופס הדוח השנתי רווח הון מניירות ערך לסחירים לשנת המס 2016 להורדה
נספח ג(1) לטופס דו"ח השנתי רווח הון מניירות ערך סחירים לשנת המס 2006 להורדה
טופס עזר לנספח ג(2) לחישוב רווח או הפסד ראלי ממניות שליטה לשנת המס 2012 להורדה
נספח ג(1) לטופס דו"ח השנתי רווח הון מניירות ערך סחירים לשנת המס 2007 להורדה
טופס עזר לנספח ג(2) לחישוב רווח או הפסד ראלי ממניות שליטה לשנת המס 2013 להורדה
טופס עזר לנספח ג(2) לחישוב רווח או הפסד ראלי ממניות שליטה לשנת המס 2015 להורדה
נספח ג(2) לטופס דו"ח השנתי רווח הון מניירות ערך סחירים לשנת המס 2007 להורדה
נספח ג(2) לטופס דו"ח השנתי רווח הון מניירות ערך סחירים לשנת המס 2008 להורדה
נספח ג(2) לטופס דו"ח השנתי רווח הון מניירות ערך סחירים לשנת המס 2009 להורדה
נספח ג(2) לטופס דו"ח השנתי רווח הון מניירות ערך סחירים לשנת המס 2010 להורדה
נספח ג(2) לטופס דו"ח השנתי רווח הון מניירות ערך סחירים לשנת המס 2011 להורדה
נספח ג(2) לטופס הדוח השנתי רווח הון מניירות ערך לסחירים לשנת המס 2012 להורדה
נספח ג(1) לטופס הדוח השנתי 2016 רווח הון מניירות ערך סחירים שנת המס 2016 להורדה
טופס מס הכנסה מספר 1325- רווח הון מניירות ערך סחירים לשנת המס 2017 להורדה
נספח ד' לטופס הדו"ח השנתי ליחיד – הכנסות מחו"ל ומס ששולם עלהן לשנת המס 2003 להורדה
נספח ד' לטופס הדו"ח השנתי ליחיד – הכנסות מחו"ל ומס ששולם עלהן לשנת המס 2004 להורדה
נספח ד' לטופס הדו"ח השנתי ליחיד – הכנסות מחו"ל ומס ששולם עלהן לשנת המס 2005 להורדה
נספח ד' לטופס הדו"ח השנתי ליחיד – הכנסות מחו"ל ומס ששולם עלהן לשנת המס 2006 להורדה
נספח ד' לטופס הדו"ח השנתי ליחיד – הכנסות מחו"ל ומס ששולם עלהן לשנת המס 2007 להורדה
נספח ד' לטופס הדו"ח השנתי ליחיד – הכנסות מחו"ל ומס ששולם עלהן לשנת המס 2008 להורדה
נספח ג(1) לטופס דו"ח השנתי רווח הון מניירות ערך סחירים לשנת המס 2008 להורדה
נספח ג(1) לטופס דו"ח השנתי רווח הון מניירות ערך סחירים לשנת המס 2010 להורדה
נספח ד' לטופס הדו"ח השנתי ליחיד – הכנסות מחו"ל ומס ששולם עלהן לשנת המס 2011 להורדה
נספח ג(1) לטופס דו"ח השנתי רווח הון מניירות ערך סחירים לשנת המס 2011 להורדה
נספח ד' לטופס הדו"ח שנתי ליחיד הכנסות מחו"ל ומס ששולם עליהם לשנת המס 2012 להורדה
נספח ג(1) לטופס הדוח השנתי 2012 רווח הון מניירות ערך סחירים שנת המס 2012 להורדה
נספח ג(1) לטופס הדוח השנתי 2013 רווח הון מניירות ערך סחירים שנת המס 2013 להורדה
נספח ג(1) לטופס הדוח השנתי 2013 רווח הון מניירות ערך סחירים שנת המס 2014 להורדה
נספח ג(1) לטופס הדוח השנתי 2015רווח הון מניירות ערך סחירים שנת המס 2015 להורדה
נספח ג(1) לטופס הדוח השנתי 2016 רווח הון מניירות ערך סחירים שנת המס 2016 להורדה
טופס מס הכנסה מספר 1325- רווח הון מניירות ערך סחירים לשנת המס 2017 להורדה
נספח ד' לטופס הדו"ח השנתי ליחיד – הכנסות מחו"ל ומס ששולם עלהן לשנת המס 2003 להורדה
נספח ד' לטופס הדו"ח השנתי לחברה – הכנסות מחו"ל ומס ששולם עלהן לשנת המס 2005 להורדה
נספח ד' לטופס הדו"ח השנתי לחברה – הכנסות מחו"ל ומס ששולם עלהן לשנת המס 2006 להורדה
נספח ד' לטופס הדו"ח השנתי לחברה – הכנסות מחו"ל ומס ששולם עלהן לשנת המס 2007 להורדה
נספח ד' לטופס הדו"ח השנתי לחברה – הכנסות מחו"ל ומס ששולם עלהן לשנת המס 2008 להורדה
נספח ד' לטופס הדו"ח השנתי לחברה – הכנסות מחו"ל ומס ששולם עלהן לשנת המס 2009 להורדה
נספח ד' לטופס הדו"ח השנתי לחברה – הכנסות מחו"ל ומס ששולם עלהן לשנת המס 2010 להורדה
נספח ד' לטופס הדו"ח השנתי לחברה – הכנסות מחו"ל ומס ששולם עלהן לשנת המס 2011 להורדה
נספח ד' לטופס הדו"ח השנתי לחברה – הכנסות מחו"ל ומס ששולם עלהן לשנת המס 2012 להורדה
נספח ד' לטופס הדו"ח השנתי לחברה – הכנסות מחו"ל ומס ששולם עלהן לשנת המס 2013 להורדה

 

Close