טופס 1325, טופס 1325 להורדה, נספח ג(1) לטופס הדוח השנתי 2016 רווח הון מניירות ערך סחירים שנת המס 2016

Close