טופס 1325, טופס 1325 להורדה, נספח ג(1) לטופס דו”ח השנתי רווח הון מניירות ערך סחירים לשנת המס 2011

Close