טופס 1322, טופס 1322 להורדה, נספח ג’ לטופס הדו”ח השנתי – רווח הון מניירת ערך סחירים לשנת המס 2011

Close