טופס 1322, טופס 1322 להורדה, נספח ג’ לטופס הדוח השנתי רווח הון מניירות ערך סחירים לשנת המס 2016

Close