טקסמן / בקשה לרישום עוסק זר - טופס 22 / הודעה על אי פעילות זמנית – טופס 823

הודעה על אי פעילות זמנית – טופס 823

הודעה על אי פעילות זמנית - טופס 823